Afgørelse om ikke VVM-pligt, matr 458 og 122 Rejsby Ejerlav, Rejsby

Frist: 
9. november 2018

Afgørelse om, at skovrejsning på matr. 458 og 122 Rejsby Ejerlav, Rejsby ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Tønder Kommune har gennemført en VVM-vurdering og afgjort, at skovrejsningen ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM). Afgørelsen er truffet efter § 21, i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 448 af 10/05/2017.

Skovrejsning kan medføre ændring i skovbyggelinjen. 

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
e-mail: teknisk@toender.dk.

Klage
Afgørelsen kan inden fire uger fra offentliggørelsen, senest 9. november 2018, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se klagevejledning i afgørelsen.