Afgørelse om ikke VVM-pligt, matr 21 Gærup, Daler og 59 Ø. Gammelby, Visby

Frist: 
1. november 2018

Afgørelse om, at skovrejsning på matr. 21 Gærup, Daler og 59 Ø. Gammelby, Visby ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM).

Tønder Kommune har gennemført en VVM-vurdering og afgjort, at skovrejsningen ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM). Afgørelsen er truffet efter § 21, i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 448 af 10/05/2017.

Skovrejsning kan medføre ændring i skovbyggelinjen. 

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
e-mail: teknisk@toender.dk.

Klage
Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen, senest 1. november 2018, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se klagevejledning i afgørelsen.