Afgørelse om ikke VVM-pligt for Fællesregulativ i Habitatområde ”H86 Brede Å med tilløb”

Frist: 
7. september 2018

Tønder Kommune har udarbejdet et forslag til Fællesregulativ for de offentlige vandløb i Tønder Kommune. En del af Fællesregulativet berører Habitatområdet ""H86 Brede Å med tilløb" og er derfor screenet i forhold til VVM-loven.

Tønder Kommune har truffet afgørelse om, at Fællesregulativet ikke er omfattet af pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 7. september 2018. Se klagevejledning i afgørelsen.