Afgørelse om ikke VVM-pligt for delvis forlægning og rørlægning af Nørre Abildgrøft

Frist: 
6. december 2019

Tønder Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at forlægge og rørlægge en delstrækning af det offentlige vandløb Nørre Abildgrøft

Forlægning og rørlægning betragtes som en regulering af vandløb og er derfor omfattet af VVM-lovens bestemmelser.

Tønder Kommune har gennemført en screening af projektansøgningen efter § 21 i VVM-loven og afgjort, at forlægning og rørlægning af en delstrækning af Nørre Abildgrøft ikke vil påvirke miljøet væsentligt.
Projektet er derfor ikke omfattet af et krav om at gennemføre en miljøkonsekvensvurde-ring, og projektet kræver derfor heller ikke en VVM-tilladelse.

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder,
e-mail: teknisk@toender.dk

Klage
Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenæv-net. Klagefristen udløber ved midnat den 6. december 2019. Se klagevejledning i afgørelsen.