Afgørelse om ikke VVM-pligt for administrativ fastlæggelse af bundkoter i Skallebæk

Frist: 
31. juli 2019

Tønder Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til administrativ fastlæggelse af bundkoter i Skallebæk, vandløb nr. 406010.

En administrativ fastlæggelse af bundkoter betragtes som en regulering af vandløb og er derfor omfattet af VVM-lovens bestemmelser (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018).
  
Tønder Kommune har gennemført en screening af projektansøgningen efter § 21 i VVM-loven og afgjort, at en administrativ fastlæggelse af bundkoter i Skallebæk ikke vil påvirke miljøet væsentligt.
Projektet er derfor ikke omfattet af et krav om at gennemføre en miljøkonsekvensvurde-ring, og projektet kræver derfor heller ikke en VVM-tilladelse.

Yderligere oplysninger kan fås hos
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. nr. 74 92 92 92
E-mail: teknisk@toender.dk 

Klage
Afgørelsen kan inden fire uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenæv-net. Klagefristen udløber ved midnat den 31. juli 2019. Se klagevejledning i afgørelsen.