Afgørelse om etablering af ny drikkevandsledning langs del af Vesterhavsvej, 6792 Rømø, ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Frist: 
6. marts 2020

Tønder Kommune har gennemført en VVM-vurdering og afgjort, at projektet til anlæggelse af en ny drikkevandsledning langs del af Vesterhavsvej, ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM). 

Den nye drikkevandsledning etableres indenfor vejarealet i den nordlige rabat langs Vesterhavsvej, på en strækning ud for Vesterhavsvej 26 til ud for Lakolk butikscenter. 

Se Tønder Kommunes afgørelse

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
e-mail: teknisk@toender.dk

Klage

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen, senest den 6. marts 2020 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se klagevejledning i afgørelsen.