Afgørelse om etablering af et minivådområde, Arnumvej 49, 6520 Toftlund

Frist: 
8. oktober 2019

Afgørelse om etablering af et minivådområde, Arnumvej 49, 6520 Toftlund ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Tønder Kommune har gennemført en VVM-vurdering og afgjort, at projektet til etablering af et minivådområde på ejendommen Arnumvej 49, 6520 Toftlund, ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilla-delse (VVM). 

Minivådområdet vil få et areal på ca. 4400 m2 incl. skråninger. Vandspejlet vil dække ca. 3545 m2 og være fordelt på seks sektioner. Anlægget nedgraves til ca. 2 m dybde. Det forventes at ingen dele af minivådområdet og tilhørende anlæg vil være over terræn.

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
e-mail: teknisk@toender.dk

Klage
Afgørelsen kan inden fire uger fra offentliggørelsen, senest den 8. oktober 2019 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se klagevejledning i afgørelsen.