Afgørelse om anlæggelse af dobbeltrettet cykelsti langs Ullerupvej ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Frist: 
6. november 2018

Tønder Kommune har gennemført en VVM-vurdering og afgjort, at projektet til anlæggelse af en dobbeltrettet cykelsti langs sydsiden af Ullerupvej, 6780 Skærbæk, ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM). Afgørelsen er truffet efter § 21, i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr 448 af 10/05/2017.

Cykelstien vil få en længde af på ca. 1,8 km og en bredde på 2,5 m . Den og anlægges på sydsiden af Ullerupvej, som forlængelse af den nuværende cykelsti og den vil krydse Rømøvej og slutte ved begyndelsen af Gyvelvej

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder / e-mail: teknisk@toender.dk.

Klage
Afgørelsen kan inden fire uger fra offentliggørelsen, senest den 6. november 2018 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se klagevejledning i afgørelsen.