Afgørelse om, at ændring af adgangsvej og anlæggelse af en dobbeltrettet fællessti til ny skole, Kagebøl, 6780 Skærbæk ikke er omfattet af krav om miljøkonse-kvensvurdering og tilladelse (VVM)

Frist: 
9. august 2019

Tønder Kommune har gennemført en VVM-vurdering og afgjort at projektet for ændring af Kagebøl til adgangsvej og anlæggelse af en dobbeltrettet fællessti fra Hjemstedvej til den nye skole, ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM). Afgørelsen er truffet efter § 21, i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr 448 af 10/05/2017.

Den eksisterende grusvej, Kagebøl, ændres til en asfalteret adgangsvej, og der anlægges en asfalteret dobbeltrettet fællessti på nordøstsiden af vejen. Vejanlægget inkl. fællessti og rabatter bliver i alt ca. 300 m lang og 12 m bred. Der opstilles otte lygtepæle langs vejen.

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
e-mail: teknisk@toender.dk.

Klage
Afgørelsen kan inden fire uger fra offentliggørelsen, senest den 9. august 2019 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se klagevejledning i afgørelsen.