Afgørelse af delvis ophævelse af strandbeskyttelseslinjen for Havnepladsen Nord (matrikel 827a - ejerlav Kirkeby, Rømø) i Tønder Kommune

Frist: 
12. juni 2020

Tønder Kommune offentliggøre Kystdirektoratets afgørelse om delvis at ophæve strandbeskyttelseslinjen af Havnepladsen Nord (matrikel 827a, Kirkeby, Rømø) i Tønder Kommune.

Ophævelse af strandbeskyttelseslinjen for Havnepladsen Nord (matrikel 827a - ejerlav Kirkeby, Rømø)

I medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 69, stk. 3, jf. § 69, stk. 1, har Kystdirektoratet truffet følgende afgørelse:

  • Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på/ved Rømø Havn imødekommes delvist.

Begrundelsen for afgørelsen samt kortbilag fremgår af afgørelsen, 

Se afgørelsen om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på/ved Rømø Havn her eller på Kystdirektoratets hjemmeside.

Klagevejledning

Afgørelser truffet efter naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 3, kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 78, stk. 4, i naturbeskyttelsesloven og § 30 i bekendtgørelse nr. 949 af 30. juni 2017 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen herunder Kystdirektoratet.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er den 12. juni 2020, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.