Ændring af tilladt årlig indvindingsmængde af grundvand, samt tilladelse til etablering af boring på Bovvej 23A, 6534 Agerskov

Frist: 
13. december 2019

Indvinding af grundvand

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt udvidelse af eksisterende indvindingstil-ladelse af grundvand til markvanding fra boring samt tilladelse til etablering af suppleringsbo-ring. 

> Se afgørelse her

Afgørelsen er ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)
Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og pro-grammer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

> Se VVM-vurderingsskema her

Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig in-teresse i sagens udfald. Klagefrist er den 13. december 2019. Eventuel klage skal sendes digi-talt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.