Ændring af tilladt årlig indvindingsmængde af grundvand fra boring beliggende Nørregårdsvej 1, 6270 Tønder

Frist: 
10. maj 2019

Ændring af tilladt årlig indvindingsmængde af grundvand fra boring på matr.nr. 508 Abild Ejerlav, Abild, beliggende Nørregårdsvej 1, 6270 Tønder.

Indvinding af grundvand

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt tillæg med ændring af eksisterende indvindingstilladelse af grundvand til markvanding fra boring.

Afgørelsen er ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagefrist er den 10. maj 2019. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.