Udbud og indkøb

Tønder Kommunes indkøbsvolumen har en betydelig størrelse, hvilket gør at mange af kommunens vare- og tjenesteydelser skal bringes i udbud, da indkøbene overstiger tærskelværdierne for hvornår de skal konkurrenceudsættes

Aktuelle udbud finder du nederst på forsiden under fanebladet UDBUD

Skærmprint med beskrivelse af hvor udbud kan findes

Hvordan bliver man leverandør

Hvis du vil være leverandør til Tønder Kommune, så er der herunder nyttige links, som kan hjælpe dig videre. Her kan du blandt andet orientere dig om, indkøbspolitik, tærskelværdier og udbudsstrategi m.m.

Lige vilkår først og fremmest

Offentlige indkøb er reguleret ved hjælp af såvel EU-direktiver som nationale love. Disse direktiver og love er vedtaget først og fremmest for at sikre at:

  • det offentliges indkøb, herunder kommunernes, foretages økonomisk mest fordelagtigt
  • virksomheder får lige adgang til at deltage i konkurrencen om de offentlige indkøb

Målet med det første punkt er at opnå den mest hensigtsmæssige anvendelse af borgernes bidrag til det offentlige forbrug af varer og tjenesteydelser. Midlet hertil er konkurrenceudsættelse og redskabet forskellige former for udbud.

Det andet punkt hviler på principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Det vil sige, at alle interesserede aktører skal tilbydes lige adgang til at afgive tilbud på de varer og tjenesteydelser, der sendes i udbud, ligesom vurderingen af de indkomne tilbud skal ske på ens vilkår. Endelig betyder det, at al information før, under og efter udbudsrunden skal være tilgængelig for samtlige tilbudsgivere.

Kend udbudsreglerne

Hvis du ønsker at blive leverandør til Tønder Kommune, bør du orientere dig om gældende regelsæt, herunder Udbudsloven. Vi vil derfor anbefale at gå ind på udbudsportalens hjemmeside, der giver en grundig indføring i relevante love og med tilhørende vejledninger. Besøg også de udbudstjenester og udbudsportaler m.fl., som vi præsenterer under menupunktet "Links". Her findes mange gode oplysninger.

Gå til udbudsportalens hjemmeside


Udbuds- og indkøbspolitik

Tønder Kommunes senest reviderede Udbuds- og Indkøbspolitik er fra maj 2018 

Politikken skal være med til at regulere Tønder Kommunes indkøbsområde.

Læs Tønder Kommunes reviderede Udbuds- og Indkøbspolitik

Tærskelværdier

Tærskelværdierne for EU-udbud

For 2018 og 2019 er følgende tærskelværdierne gældende:

Vare- og tjenesteydelseskontrakter

  • Vare- og tjenesteydelseskontrakter med en værdi over 1.645.367 kr. ekskl. moms i den samlede kontraktperiode, skal i EU-udbud. Volumen beregnes over en fire-årig kontraktperiode, med mindre der sagligt kan gives begrundelse for at beregningen skal ske over en mindre årrække.
  • Visse specifikke tjenesteydelseskontrakter indenfor særligt social-, sundheds- og uddannelsesområdet skal dog først udbydes, hvis deres værdi overstiger 5.583.825 kr. ekskl. moms i den samlede kontraktperiode. Udbud sker her efter en forenklet procedure kaldet "Light-regimet".
  • Vare- og tjenesteydelseskontrakter under tærskelværdierne, men hvor kontrakten har en klart grænseoverskridende interesse, skal annonceres.

Bygge- og anlægskontrakter

  • Bygge- og anlægskontrakter med en værdi over 41.305.415 kr. ekskl. moms, skal i EU-udbud.
  • Bygge- og anlægskontrakter med en værdi mellem 3.000.000 kr. og 41.305.415 kr. ekskl. moms, skal enten udbydes i offentlig licitation eller som udbud med prækvalifikation efter Tilbudsloven.
  • For Bygge- og anlægskontrakter med en værdi mellem 300.000 kr. og 3.000.000 kr. ekskl. moms, kan der indhentes underhåndsbud eller indgås rammeaftale.

Øvrige kriterier for konkurrenceudsættelse gældende for Tønder Kommune

Kriterier for bygge- og anlægskontrakter

Ved arbejder og rådgiverydelser mellem 100.000 kr. og kr. 3.000.000 kr. indhentes tilbud fra mindst to tilbudsgivere. I særlige tilfælde kan der anvendes offentlig eller begrænset licitation med forudgående prækvalifikation.

Kriterier for vare- og tjenesteydelseskontrakter

Ved vare- og tjenesteydelseskontrakter/enkeltstående indkøb mellem 100.000 kr. og 1.645.367 kr. indhentes tilbud fra mindst to leverandører/tilbudsgivere.

Håndværkerdatabasen

Er du håndværker i Tønder Kommune og har adresse i kommunen, har du her mulighed for at oprette dig i vores Håndværkerdatabase

Databasen vil være vores værktøj til udvælgelse af håndværkere ved indbudt licitation/underhåndsudbud.

Databasen vil også blive anvendt ved udsendelse af information ved ovennævnte udbuds- og licitationsformer.

Links til eksterne instanser

Siden er opdateret:
09.08.2018