Landbrug og miljø

Al offentliggørelse efter Husdyrloven foregår via den Digitale MiljøAdministration (DMA). Det vil sige, at hvis du leder efter f.eks. en idéhøring af en ansøgning, eller en godkendelse/tilladelse der lige er meddelt, er det der, det skal findes.

Hvad er et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold?

1)
a) 30 stk. høns, og
b) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger, samt


2) et dyrehold med enten
a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,
c) 4 årsheste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
d) 2 årssøer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
e) 15 slagtesvin,
f) 10 årsfår med lam (op til 12 måneder),
g) 10 årsgeder med kid (op til 12 måneder),
h) andre dyretyper end nævnt i punkt a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen ikke overstiger 25 m2, eller
i) forskellige dyretyper sammensat efter punkt a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter punkt a-g eller h ikke tilsammen overstiger 100 %.

Der henvises til Miljøaktivitetsbekendtgørelsen §7 ikke-erhvervsmæssigt dyrehold(hobbylandbrug) og dyrehold i eller op til byzone.

Hvad er et erhvervsmæssigt dyrehold?

Over grænserne i §7 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen samt dyrehold på et produktionsareal over 25 m2.
Op til og med 100 m2 er ikke et husdyrbrug, men husdyranlæg.

Et erhvervsmæssigt dyrehold er omfattet af "bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.,

Der henvises til husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Husdyrbrug

Husdyranlæg, der tilsammen har et produktionsareal på mere end 100 m2, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger mv. til brug for husdyrhold, som ligger på samme ejendom.

Der henvises til Husdyrbrugsloven

Din ansøgning skal sendes til kommunen via ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk

Udbringningsregler

Affaldsprodukter til jordbrugsformål

5/10 års beholderkontrol

Alle beholdere over 100 m³ for flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal kontrolleres mindst hvert tiende år. Beholdere inden for 100 meter fra åbne vandløb og søer over 100 m² skal have kontrol mindst hvert femte år. Kontrollen skal foretages af en autoriseret kontrollant, der vurderer beholderens tæthed og styrke. Autoriserede kontrollanter kan findes på www.beholderkontrol.dk. Du skal udfylde: "Skema til anmodning om  5/10-års beholderkontrol, skema 1A", som findes i "Betjen dig selv" boksen øverst på denne side.

Hvis du har en beholder, der skal tages ud af drift, skal du meddele det til kommunen. Skemaet "Erklæring om, at beholder tages ud af drift, skema 1B" kan ligeledes findes i "Betjen dig selv" øverst på siden.

For begge skemaer gælder det, at de kan udfyldes via borger.dk eller virk.dk. Skemaet kan også printes som et pdf dokument og sendes til Tønder Kommune, Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder eller teknisk@toender.dk.

For yderligere information se Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.

 

Siden er opdateret:
16.04.2020