Antenner og antennemaster

Hvad kræver en tilladelse?

 • Bærende konstruktioner" (for eksempel gitter- eller rørmaster) for sendesystemer (1.3.3.)
 • Sendesystemer (1.5)
 • Teknikhuse (1.3.3 / 1.5)

Krav til ansøgningen:

 • Ansøgningsskema ved anmeldelse 1.5
 • Ansøgningsskema ved ansøgning om byggetilladelse 1.3.3

Ansøgningsskema skal sendes til Tønder Kommune. Sammen med ansøgningsskemaet skal du sende tilhørende nødvendige oplysninger.

Eksempler på nødvendige oplysninger:

 • Situationsplan
 • Plantegning
 • Snittegning
 • Masteopstalt/bestykningsliste
 • Statiske beregninger
 • Datablade (farver og materialer mv.)
 • Fotos
 • Fuldmagt/kontrakt

Supplerende oplysninger
Der kan i nogle sager være behov for supplerende oplysninger, da det i flere sager kan fremme sagsbehandlingen.

Det kan være:

 • Kortudtræk fra mastedatabasen (med henvisning til de 3 nærmeste master)
 • Transmissionstekniske kort (dækningsplot)

Lovgivning
Opførelse af bærende konstruktioner, sendesystemer og teknikhuse er omfattet af dels byggeloven, planloven og masteloven, som i samspil regulerer mulighederne for opsætning af master og sendesystemer.

I nogle tilfælde kan etablering af master, sendesystemer og teknikhuse være omfattet af planlovens landzonebestemmelser, hvorfor der kan være krav om forudgående landzonetilladelse.

Etablering af master, sendesystemer og teknikhuse kan også være omfattet af planlovens lokalplanbestemmelser.

I sager hvor Tønder Kommune vurderer at en anden placering af mast eller sendesystem er hensigtsmæssig, eller hvor det viser sig at der findes eksisterende master i nærheden, kan kommunen indhente en udtalelse fra IT- og Telestyrelsen.

Læs mere om særlovgivning og mastedatabasen på IT- og Telestyrelsens hjemmeside, hvor der er henvisninger til masteloven, mastevejledningen og mastedatabasen

Gebyr
Tønder Kommunes sagsbehandling er gebyrpligtig.

 

Siden er opdateret:
20.06.2016