Erhvervsaffald

Som virksomhed skal du sikre, at dit affald bliver sorteret og bortskaffet korrekt

Som virksomhed har du pligt til at benytte dig af de ordninger, som kommunen har fastlagt.

I regulativet for erhvervsaffald kan du læse om reglerne for sortering og bortskaffelse af dit erhvervsaffald.

Du vælger selv, hvem der skal håndtere din virksomheds genanvendelige affald. Du kan finde en godkendt affaldsmodtager eller -indsamler i Miljøstyrelsens affaldsregister.

I Affaldsplanen kan du læse om de planer, kommunen har for affaldsområdet, og hvilke emner vi vil tage op i de kommende år.

Bygge og anlægsaffald skal anmeldes via Byg og Miljø, som du finder i boksen "Betjen dig selv" øverst på denne side.

Afbrænding af affald

Afbrænding af affald er kun tilladt på godkendte forbrændingsanlæg, da det forurener og udvikler giftige dampe. Det betyder, at virksomheder ikke må brænde deres affald, herunder træpaller, nedbrydningstræ eller andet forbrændingsegnet affald, hverken i det fri eller i et fyringsanlæg/brændeovn eller lignende.

Affaldet skal i stedet sorteres og bortskaffes efter reglerne i kommunens affaldsregulativer.

Afbrænding af haveaffald

Der er nogle få undtagelser, hvor afbrænding af affald er tilladt. Du kan læse mere omreglerne for afbrænding i regulativet for erhvervsaffald (pdf) og i vores folder Klar besked om afbrænding.

Bygge- og anlægsaffald

Du skal sikre, at dit genanvendelige affald bliver sorteret og bortskaffet korrekt.

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang. Dette nedbringer mængden af affald til forbrænding og deponering, og mindsker forbruget af nye ressourcer.

Ved nedrivninger, renoveringer, tilbygninger og nybyggerier skal bygherren anmelde det affald som fremkommer, hvis:

  • der er over 1 tons affald eller
  • affaldet vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg.

Alle typer affald skal anmeldes uanset om det er uforurenet, genanvendeligt, forbrændingsegnet eller deponeringsegnet.

Du skal anmelde dit byggeaffald via Byg og Miljø (BOM) eller via vores anmeldeskema for bygge og anlægsaffald. Du finder Byg og Miljø i boksen "Betjen dig selv" øverst på denne side.

I vores vejledning om bygge- og anlægsaffald og i vores nyhedsbrev nyhedsbrev august 2014, nyhedsbrev november 2014 og nyhedsbrev december 2017 kan du læse mere om håndtering af affaldet.

Genbrugspladser

Du har mulighed for at aflevere dit affald på genbrugspladserne i kommunen, hvis din virksomhed er tilmeldt Tønder Forsynings genbrugspladsordning. På genbrugspladsen kan du aflevere alle former for sorteret affald, men ikke dagrenovationslignende affald.

Du kan læse mere om virksomheders brug af genbrugspladserne på Tønder Forsynings hjemmeside.

Farligt affald

Farligt affald kan være en trussel for miljøet, hvis ikke det opbevares korrekt. I vores folder "Håndtering og opbevaring af farligt affald og kemikalier" kan du læse, hvordan du forsvarligt opbevarer farligt affald og kemikalier. På den måde sikres det, at jord, grundvand, søer og vandløb, det offentlige kloaksystem og luft ikke forurenes, hvis der sker brud på en beholder.

 

Siden er opdateret:
10.04.2018