Erhvervsaffald

Som virksomhed skal du sikre, at dit affald bliver sorteret og bortskaffet korrekt

Som virksomhed har du pligt til at benytte dig af de ordninger, som kommunen har fastlagt.

I regulativet for erhvervsaffald kan du læse om reglerne for sortering og bortskaffelse af dit erhvervsaffald.

Du vælger selv, hvem der skal håndtere din virksomheds genanvendelige affald. Du kan finde en godkendt affaldsmodtager eller -indsamler i Miljøstyrelsens affaldsregister.

I Affaldsplanen kan du læse om de planer, kommunen har for affaldsområdet, og hvilke emner vi vil tage op i de kommende år.

Bygge og anlægsaffald skal anmeldes via Byg og Miljø, som du finder i boksen "Betjen dig selv" øverst på denne side.

Afbrænding af affald

Afbrænding af affald er kun tilladt på godkendte forbrændingsanlæg, da det forurener og udvikler giftige dampe. Det betyder, at virksomheder ikke må brænde deres affald, herunder træpaller, nedbrydningstræ eller andet forbrændingsegnet affald, hverken i det fri eller i et fyringsanlæg/brændeovn eller lignende.

Affaldet skal i stedet sorteres og bortskaffes efter reglerne i kommunens affaldsregulativer.

Afbrænding af haveaffald

Der er nogle få undtagelser, hvor afbrænding af affald er tilladt. Du kan læse mere omreglerne for afbrænding i regulativet for erhvervsaffald (pdf) og i vores folder Klar besked om afbrænding.

Bygge- og anlægsaffald

Du skal sikre, at dit genanvendelige affald bliver sorteret og bortskaffet korrekt.

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang. Dette nedbringer mængden af affald til forbrænding og deponering, og mindsker forbruget af nye ressourcer.

Ved nedrivninger, renoveringer, tilbygninger og nybyggerier skal bygherren anmelde det affald som fremkommer, hvis:

  • der er over 1 tons affald eller
  • affaldet vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg.

Alle typer affald skal anmeldes uanset om det er uforurenet, genanvendeligt, forbrændingsegnet eller deponeringsegnet.

Du skal anmelde dit byggeaffald via Byg og Miljø (BOM) eller via vores anmeldeskema for bygge og anlægsaffald. Du finder Byg og Miljø i boksen "Betjen dig selv" øverst på denne side.

I vores vejledning om bygge- og anlægsaffald og i vores nyhedsbrev nyhedsbrev august 2014, nyhedsbrev november 2014 og nyhedsbrev december 2017 kan du læse mere om håndtering af affaldet.

Genbrugspladser

Du har mulighed for at aflevere dit affald på genbrugspladserne i kommunen, hvis din virksomhed er tilmeldt Tønder Forsynings genbrugspladsordning. På genbrugspladsen kan du aflevere alle former for sorteret affald, men ikke dagrenovationslignende affald.

Du kan læse mere om virksomheders brug af genbrugspladserne på Tønder Forsynings hjemmeside.

Farligt affald

Farligt affald kan være en trussel for miljøet, hvis ikke det opbevares korrekt. I vores folder "Håndtering og opbevaring af farligt affald og kemikalier" kan du læse, hvordan du forsvarligt opbevarer farligt affald og kemikalier. På den måde sikres det, at jord, grundvand, søer og vandløb, det offentlige kloaksystem og luft ikke forurenes, hvis der sker brud på en beholder.

Erhvervsaffaldsgebyr

Alle virksomheder i Tønder Kommune bliver opkrævet et administrationsgebyr for erhvervsaffald. Regningen bliver sendt til virksomhedens digitale postkasse.

Gebyret for 2018 er 267 kr. ekskl. moms.

Gebyret dækker blandt andet de udgifter til affaldsplaner, affaldsregulativer og administration af anvisningsordninger for virksomheder, kontrakter med relevante anlæg og administration forbundet med konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder.

Administrationsgebyret bliver som udgangspunkt opkrævet hos alle virksomheder, der efter CVR-registret har en p-nummer-adresse i kommunen. Det er derfor vigtigt, at din virksomhed er korrekt registreret i CVR. Det er dit eget ansvar at kontrollere, om oplysningerne er korrekte. Vi har ikke adgang til at rette i registret. Du kan kontrollere dine oplysninger på CVR’s hjemmeside.

Fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr

Har din virksomhed modtaget en regning, er der mulighed for at søge om fritagelse, hvis:

  • Virksomheden har en af de branchekoder, der står i affaldsbekendtgørelsens bilag 8 og som har 0-1 ansatte.
  • Virksomheden har en virksomhedsform, der fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 9, punkt 1 og som har 0 ansatte eller af bilag 9, punkt 2 uanset antallet af ansatte.
  • Virksomheden har en registreret momsomsætning på under 300.000 kr. i det regnskabsår, som sluttede i 2016 – to år før opkrævningsåret. Nystartede virksomheder, der ved rettidig ansøgning om fritagelse dokumenterer momsomsætning på under 300.000 kr. i de seneste 4 kvartaler, kan også opnå fritagelse. Fremgår det af CVR-registret, at virksomheden er flyttet, lukket eller gået konkurs, kan virksomheden også blive fritaget for betaling af gebyret.
  • Virksomheden kan sandsynliggøre, at den ikke producerer affald. Det er kommunens vurdering, at alle aktive virksomheder har affald i form af f.eks. pap, kuverter, breve, fagblade, madpapir, te- og kaffefiltre, plast, elektronik, metal, glas eller farligt affald, herunder sparepærer, lysstofrør og batterier. Som udgangspunkt er det derfor kun inaktive virksomheder, som kan opnå fritagelse efter denne bestemmelse.

Selvom en virksomhed på forhånd er fritaget, skal den dog betale administrationsgebyr, hvis den benytter en eller flere af kommunens affaldsordninger, som for eksempel genbrugspladsen eller dagrenovationsordningen. Virksomheden kan altså godt senere hen få tilsendt en opkrævning, hvis den benytter et af kommunens affaldstilbud.

Bestemmelserne om fritagelse fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 60.

Har du modtaget en faktura, selv om du er omfattet af en af ovenstående betingelser, er du nødt til at søge om fritagelse, hvis du vil undgå at betale. Der skal søges om fritagelse senest 8 uger efter, at regningen er sendt ud.

Ansøgning om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr

Fristen for at søge om fritagelse for administrationsgebyr 2018 er den 29. juni 2018. Ansøgninger modtaget efter denne dato behandles ikke.

Hvis du vil søge om fritagelse, skal du bruge selvbetjeningsløsningen "Ansøgning om fritagelse fra gebyr på erhvervsaffald" som du finder i boksen "Betjen dig selv" øverst på siden.

 

Siden er opdateret:
10.04.2018