Erhvervsaffald

Som virksomhed skal du sikre, at dit affald bliver sorteret og bortskaffet korrekt

Som virksomhed har du pligt til at benytte dig af de ordninger, som kommunen har fastlagt.

I regulativet for erhvervsaffald kan du læse om reglerne for sortering og bortskaffelse af dit erhvervsaffald.

Kommunen må ikke etablere ordninger for virksomheders genanvendeligt affald, derfor skal du selv vælge, hvem der skal håndtere din virksomheds genanvendelige affald. Du kan finde en godkendt affaldsmodtager eller -indsamler i Miljøstyrelsens affaldsregister.

I Affaldsplanen kan du læse om de planer, kommunen har for affaldsområdet, og hvilke emner vi vil tage op i de kommende år.

Bygge og anlægsaffald skal anmeldes via Byg og Miljø, som du finder i boksen "Betjen dig selv" øverst på denne side.

Bliv klogere på affald

Afbrænding af affald

Afbrænding af affald er kun tilladt på godkendte forbrændingsanlæg, da det forurener og udvikler giftige dampe. Det betyder, at virksomheder ikke må brænde deres affald, herunder træpaller, nedbrydningstræ eller andet forbrændingsegnet affald, hverken i det fri eller i et fyringsanlæg/brændeovn eller lignende.

Affaldet skal i stedet sorteres og bortskaffes efter reglerne i kommunens affaldsregulativer.

Afbrænding af haveaffald

Der er nogle få undtagelser, hvor afbrænding af affald er tilladt. Du kan læse mere omreglerne for afbrænding i regulativet for erhvervsaffald og i vores folder Klar besked om afbrænding.

Dagrenovation

Dagrenovationslignende affald fra virksomheder er affald, der i sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger.

Det er personalerelateret affald f.eks. madrester, madpakker, kaffe- og tefiltre, kasseret mad, snavset emballage og affald fra rengøring og oprydning af kontorlokaler og øvrige personalefaciliteter.

Dagrenovationslignende affald må ikke håndteres gennem virksomhedens ordning for forbrændingsegnet affald (lagerstabilt affald), men forbrændingsegnet affald, må gerne håndteres sammen med dagrenovation. 

Virksomheder i Tønder Kommune kan frit vælge, hvordan de vil bortskaffe deres dagrenovationslignende affald - gennem den kommunale dagrenovationsordning eller via en godkendt privat transportør. Affaldet skal afhentes senest hver 14. dag og det skal afleveres på omlastepladsen ved Tønder Deponi.

Den kommunale ordning for dagrenovation administreres af Tønder Forsyning.

Tilmelding kan ske ved at kontakte Tønder Forsyning

Forbrændingsegnet affald

Uforurenet og lettere forurenet brændbart affald, der hverken kan genbruges eller afleveres til et genanvendelsesanlæg, skal forbrændes efter anvisning fra kommunen.

Tønder Kommune anviser forbrændingsegnet affald til omlastestationen på Nyhedevej:

Omlastestationen v. Tønder Deponi
Nyhedevej 1
6280 Højer

Find åbningstider, takster mv. på Tønder Forsynings hjemmeside.

Deponeringsegnet affald

Uforurenet og lettere forurenet affald, der hverken kan forbrændes, genbruges eller afleveres til et genanvendelsesanlæg, skal deponeres efter anvisning fra kommunen.

Tønder Kommune anviser affald til deponi, herunder eternit, til:

Tønder Deponi A/S
Nyhedevej 1
6280 Højer

Før affaldet kan afleveres på Tønder Deponi skal der indsendes en affaldsdeklaration. 

Læs mere om modtagekrav, åbningstider, takster mv. på Tønder Forsynings hjemmeside

Genbrugspladser

Nyhed 17. marts 2020 vedr. åbning af genbrugspladser for erhvevskunder

Du har mulighed for at aflevere dit affald på genbrugspladserne i kommunen, hvis din virksomhed er tilmeldt Tønder Forsynings genbrugspladsordning. På genbrugspladsen kan du aflevere alle former for sorteret affald, men ikke dagrenovationslignende affald.

Du kan læse mere om virksomheders brug af genbrugspladserne på Tønder Forsynings hjemmeside.

Farligt affald

Bygge- og anlægsaffald

 

Siden er opdateret:
23.03.2020