Grønt Råd

Grønt Råd i Tønder Kommune

 • Tønder Kommune: Christa Jørgensen (formand)
 • Tønder Kommune: Lise-Lotte Pedersen (sekretær)
 • Sønderjysk Landboforening: Niels Martin Krag, Daler
 • Landbrugsrådgivning Syd: Terkel Gad, Skærbæk
 • Dansk Skovforening: Jesper Fink, Rødekro
 • Friluftsrådet: Niels Stamp, Skærbæk
 • Danmarks Naturfredningsforening: Laura Marie Fly, Tønder
 • Danmarks Jægerforbund: Henning Heldt, Bredebro
 • Danmarks Sportsfiskerforbund: Heinrich Jürgensen, Gallehus
 • Dansk Ornitologisk Forening: Martin Iversen, Tønder
 • Tønder Vandråd: Svend Gaarde, Ballum
 • Naturvejlederforeningen i Danmark: Bo Tonnesen, Tønder
 • Landdistrikts- og Bosætningsudvalget i Tønder Kommune: Bo Jessen, Randerup
 • Naturstyrelsen (observatør): Anders Hauge Rahbek, Rømø

Forretningsorden for Grønt Råd

Forretningsorden for Grønt Råd i Tønder kommune

Godkendt af udvalget for teknik og miljø den 6. marts 2007 -  Tiltrådt af Grønt Råd den 9. maj 2007.

Rådets opgaver
Rådet rådgiver Tønder kommune om principielle spørgsmål inden for kommunens opgaver indenfor miljø- og naturbeskyttelse samt andre opgaver i relation til planlægning og administration af det åbne land.

Formidling og kontakt mellem rådet og udvalget for teknik og miljø
Rådets udtalelser og bemærkninger til emner, der skal behandles i udvalget for teknik og miljø, indgår i sagernes forelæggelse for udvalget. Rådets funktion er alene at rådgive, uden binding for arbejdet i kommunen.

Referater fra rådets møder forelægges til orientering for udvalget for teknik og miljø. Der gennemføres hvert kalenderår et fællesmøde mellem rådet og udvalget. Medlemmer af udvalget for teknik og miljø inviteres til at deltage i rådets besigtigelsestur.

Rådets sammensætning
Grønt Råd for Tønder kommune består af en formand, som er udpeget af kommunalbestyrelsen, og en repræsentant fra hver af følgende organisationer og myndigheder:

- Fælleslandboforeningen for Nordslesvig
- Sønderjysk Familielandbrug
- Skovdyrkerforeningen Syd
- Friluftsrådet
- Danmarks Naturfredningsforening
- Museum Sønderjylland
- Danmarks Jægerforbund
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Dansk Ornitologisk Forening
- Lindet Statsskovdistrikt (som observatør)
- Teknisk forvaltning (2 repræsentanter)

Organisationerne og myndighederne udpeger en fast suppleant, som deltager i rådets møder, hvis repræsentanten er forhindret.
Formanden kan, efter aftale med rådet, nedsætte arbejdsgrupper om særlige emner, eventuelt med ekstern repræsentation.

Sekretariat
Teknisk forvaltning er sekretariat for rådet. Medarbejdere fra forvaltningen kan deltage i møderne efter behov.

Møder
Der afholdes 2 - 3 ordinære møder om året, heraf bør det ene være en besigtigelsestur.

Sekretariatet indkalder til ordinære møder med mindst 4 ugers varsel. Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder med varsel på mindst 14 dage.

Ved fastlæggelse af mødetidspunkter skal frivilligheden i arbejdet respekteres.

Møderne skal følge en dagsorden med følgende punkter:

- Godkendelse af dagsorden for det aktuelle møde
- Meddelelser
- Behandling af dagsordenspunkter
- Eventuelt
- Næste møde

Punkter til dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest 3 uger før mødet.

Møderne er lukket for offentligheden. Efter aftale med formanden kan der deltage gæster i mødet.

Formanden kan i særlige tilfælde anmode om skriftlige udtalelser fra rådets medlemmer.

Afbud til møder bedes meddelt sekretariatet. Repræsentanter, der er forhindret i at deltage, sørger selv for at indkalde og informere suppleanten.

Referat
Sekretariatet udsender et referat fra rådets møder senest 14 dage efter mødet, til rådets medlemmer og til de suppleanter, der har deltaget. Herefter er der frist på 8 dage til at fremsætte skriftlige bemærkninger til referatet. Efter fristens udløb er referatet godkendt, hvis der ikke er fremkommet bemærkninger.

Medlemmer, som ønsker sikkerhed for at deres synspunkter bliver medtaget i referatet kan på mødet fremsætte formuleringer, som føres til referat. Medlemmerne kan også udforme et skriftligt oplæg, som vedlægges referatet.

Information
Rådets referater kan frit formidles.

Referater sendes til kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er repræsentanter i Statsskovdistrikternes brugerudvalg og til Kulturmiljørådet.

Formanden kan tage initiativ til, at der udsendes en pressemeddelelse om emner, der er behandlet på et møde i rådet.

Formanden udtaler sig på rådets vegne. Rådets medlemmer kan frit referere egne synspunkter og egne udtalelser fra møderne.

Referater fra møder i Grønt Råd

 

Siden er opdateret:
11.06.2019