Politik - Kultur, Fritid og Landdistrikter

Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte i februar måned en samskabelsesproces med involvering af de politiske brugerudvalg Folkeoplysningsudvalget, Landdistrikts- og Bosætningsudvalget og Kulturelt Forum. Udvalgene var med til at give input til formulering af visioner i en ny tværgående kultur- og fritidspolitik. Processen har også givet mulighed for, at alle foreninger og andre interesserede borgere kunne komme med forslag og input til politikken på en kick-off konference og seks mini-workshops.

Efter den offentlige høring i september måned 2017 og opsamling med de tre brugerudvalg i oktober måned 2017, blev politikken og handlingsplanen endeligt godkendt i november 2017.

I de fire år hvor politikken nu er gældende, vil arbejdet med at omsætte den til handlinger blive en løbende og inddragende proces.

Handlingsplanerne vil blive revideret hvert år. Det vil foregå på følgende måde:

Politikken vil fremover to gange årligt blive fulgt op i møder i brugerudvalgene og i Kultur- og Fritidsudvalget:

1. gang (marts/april måned) ved en opfølgning og en evaluering i forhold til de handlinger som blev gennemført året inden, samt en foreløbig status på de handlinger som er planlagt i indeværende år.

2. gang (september/oktober måned) hvor man behandler forslag til handlinger for det næstfølgende år.

Mellem de to møder afholdes et årligt fællesmøde mellem brugerudvalgene og Kultur- og fritidsudvalget. Borgerne vil kunne følge status, samt komme med input til nye handlinger løbende på kommunens hjemmeside. Det gør man ved at udfylde formularen herunder.

Forslag til handlinger til Kultur-, Fritids-, og Landdistikts- og bosætningspolitikken for 2018-2021