Unge Kulturpuljen

Underskudsgaranti

Kultur og Fritidsudvalget ønsker at styrke den kulturelle indsats over for de unge i Tønder Kommune. I den forbindelse er det besluttet, at man etablerer en underskudsgarantipulje for arrangementer planlagt af unge for unge. Puljen navngives: Unge Kulturpuljen.

Der er afsat 100.000 kr. årligt i perioden 2017 – 2020.

Retningslinjer for Unge Kulturpuljen

Hvem kan ansøge?
Almennyttige kulturelle foreninger, der er hjemmehørende i Tønder Kommune, som drives af unge og gennemfører kulturelle arrangementer for unge. Foreningen må i forvejen ikke modtage driftstilskud fra Tønder Kommune til det pågældende arrangement.

Definitionen på unge
I forhold til denne pulje defineres unge, som personer mellem 15 og 25 år.

Hvilke krav skal arrangementerne opfylde?
De kulturelle arrangementer skal være budgetteret med en realistisk egenfinansiering i form af forventet deltagerantal og rimelige billetpriser i forhold til målgruppen og honorarets størrelse. Eventuelt salg af drikkevarer med mere under arrangementet skal indgå i budgettet.

Hvor meget kan der ansøges om?
Den samlede pulje er på 100.000 kr. årligt. Man kan højst opnå en underskudsgaranti på halvdelen af arrangementets udgifter inkl. moms og maksimalt 10.000 kr. pr. arrangement.

Hvor ofte kan man søge?
En forening kan søge om underskudsgaranti fire gange årligt.

Hvordan ansøger man?
Ansøgningsskema finder du herover under "Betjen dig selv". Sammen med skemaet skal du indsende foreningens vedtægter med en oversigt over bestyrelsesmedlemmer. Ansøgningen sendes til Kultur og Fritid og behandles administrativt.

Hvornår er der ansøgningsfrister?
Der er løbende ansøgningsfrister. Ansøgning skal indsendes senest fire uger før arrangementet gennemføres. Svar på ansøgningen sendes inden 10 arbejdsdage efter modtagelsen.

Hvilke udgifter dækkes ikke?
Der kan ikke ansøges om underskudsgaranti til forplejning, overnatning og transport.

Hvordan udbetales garantien?
Senest to måneder efter arrangementet er afholdt indsendes et regnskab med dokumentation for udgifter og indtægter, som viser arrangements over-/underskud. Overholdes tidsfristen ikke bortfalder underskudsgarantien.

Siden er opdateret:
23.01.2017