Politik - Kultur, Fritid og Landdistrikter

Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte i februar måned 2017 en samskabelsesproces med involvering af de politiske brugerudvalg Folkeoplysningsudvalget, Landdistrikts- og Bosætningsudvalget og Kulturelt Forum. Udvalgene var med til at give input til formulering af visioner i en ny tværgående kultur- og fritidspolitik. Processen gav mulighed for, at alle foreninger og andre interesserede borgere kunne komme med forslag og input til politikken på en kick-off konference og seks mini-workshops.

Politikken og handlingsplanen blev endeligt godkendt i november 2017.

I de fire år hvor politikken er gældende, vil arbejdet med at omsætte den til handlinger blive en løbende og inddragende proces.

Handlingsplanerne vil blive revideret hvert år. Det vil foregå på følgende måde:

Politikken vil fremover to gange årligt blive fulgt op i møder i brugerudvalgene og i Kultur- og Fritidsudvalget:

1. gang (marts/april måned) ved en opfølgning og en evaluering i forhold til de handlinger som blev gennemført året inden, samt en foreløbig status på de handlinger som er planlagt i indeværende år.

2. gang (september/oktober måned) hvor man behandler forslag til handlinger for det næstfølgende år.

Mellem de to møder afholdes et årligt fællesmøde mellem brugerudvalgene og Kultur- og fritidsudvalget.

Siden er opdateret:
29.10.2019