Vinterinfo

Tønder Kommune overvåger det overordnede vejnet døgnet rundt fra 15. oktober til ca. 15. april. Retningslinjer kan findes i vinter-og renholdelsesregulativ, som er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 2. oktober 2018.

Se vinter- og renholdelsesregulativ

Snerydning og glatførebekæmpelse
Hovedformålet er at gøre det muligt at sætte ind med glatførebekæmpelse og snerydning i rette tid.

 
 

 

Nødtelefon
Henvendelse om glatførebekæmpelse eller snerydning kan døgnet rundt, i nødstilfælde, ske til den vagthavende på tlf. 74 92 81 61.

Vintervejklasse I (A-veje)

På ca. 300 km overordnede veje i serviceniveau A udføres vintertjenesten af private entreprenører alle dage døgnet rundt. Glatførebekæmpelsen på disse veje gennemføres med syv saltruter med præventiv saltning (saltning når der er varsel om kommende glat føre) og snerydning gennemføres på de samme syv ruter.

Vintervejklasse II og III (B og C-veje)

På ca. 675 km sekundære veje i serviceniveau B og C udføres vintertjenesten af private entreprenører alle dage i perioden fra kl. 5.00 til kl. 20.00. Saltning af disse ruter foretages først når der er konstateret glathed på disse veje.

Øvrige veje

Med undtagelse af en række vejstrækninger uden beboelse tilstræber kommunen at holde øvrige veje og stier farbare, men betydelige gener kan forekomme.

I byområder udføres glatførebekæmpelse og snerydning på hverdage mellem kl. 7.00 og 16.00, i det omfang der er materiel og mandskab til rådighed.

I landområder udføres glatførebekæmpelse normalt kun på hverdage mellem kl. 7.00 og 16.00, mens snerydning normalt udføres mellem kl. 5.00 og 20.00.

Beredskab

De fire kommuner Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder, har oprettet et fælles vagtberedskab, der har ledelsen af glatførebekæmpelse på det overordnede vejnet (serviceniveau A-veje).

Ved snefald i større mængder overdrages ledelsen fra fællesvagten til vintervagten i den enkelte kommune.

På det sekundære vejnet ledes beredskabet af kommunens vintervagt, som træffer beslutning om iværksættelse af enhver glatførebekæmpelse og snerydning og fastlægger de overordnede rammer for indsatsen.

Vintervagten har ledelsen af alle aktiviteter i marken og er ordregivers repræsentant overfor entreprenørerne både under planlægning af arbejdet, i forbindelse med udkald og under arbejdets udførelse.

Inspektionsvagt

Tønder Kommune er opdelt i to indsatsområder med en inspektionsvagt i hvert område. Ved fare for glatte veje kontrollerer inspektionsvagten om der er glatte veje i det enkelte område, og aftaler med vintervagten omfanget af vintervedligeholdelsen i dette område.

Glatførebekæmpelse og snerydning foretages i overensstemmelse med de gældende servicemål.

Biag A - Vinterklasser, vejtyper, servicemål og metoder

Biag B - Vinterklasser, stityper, servicemål og metoder

Grundejerens opgaver - snerydning og glatførebekæmpelse

Kommunen har efter forhandling med politiet bestemt, at grundejere, hvis ejendommen i byer og bymæssige områder grænser op til kommunevej og offentlig sti der administreres af kommunalstyrelsen, skal snerydde og glatførebekæmpe fortov og sti.

Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din ejendom for postbud, avisbud, renovationsarbejdere, gæster mfl. Dine opgaver er forskellige, alt efter om din ejendom ligger ud til offentlig vej eller privat fællesvej.

Se eksempler.

 

Trafikinfo
Se mere på Vejdirektoratets hjemmeside.

Siden er opdateret:
29.10.2018