Parkering

Parkeringsbekendtgørelse

Teknik og Miljøudvalget har på sit møde den 8. november 2016 godkendt de to lokale bekendtgørelser om parkering i Tønder Kommune til ikrafttræden den 1. december 2016.

Begge foreliggende bekendtgørelser er revideret i henhold til skrivelse af 14. september 2016 fra Transport- og Bygningsministeriet.
 

Langtidsparkering i Tønder Kommune

Særlige regler for Rømø

Naturstyrelsen har for Rømø bestemt, at det ikke er tilladt at campere på stranden, på hederne, i klitterne eller i skove og plantager

Parkeringsfond

Formålet med en parkeringsfond er at give en grundejer mulighed for, efter overenskomst med kommunen, at få sit parkeringspladsbehov dækket uden for egen grund, gennem indbetaling til en parkeringsfond, mod at kommunen inden fem år anlægger et tilsvarende antal parkeringspladser.

Reglen om parkering 10 meter fra et vejkryds

Efter færdselslovens § 29, stk. 1, nr. 2, må standsning eller parkering ikke ske i vejkryds eller inden for en afstand af 10 m fra den tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant.

10-meter reglen gælder alle steder, hvor andet ikke er markeret ved opmaling eller anden markering af parkeringsbåse.

Hvis hjørnet er afrundet, så gælder reglen om "nærmeste kant" fra det sted, hvor vejene mødes i en skarp vinkel, se tegningen nedenfor.

Kort som viser 10-meter reglen

Biler i tomgang

I Tønder Kommune må du ikke holde med motoren i gang længere end et minut.

Tomgangsregulativ

I medfør af § 16 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter, har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune fastsat følgende:

§ 1 Formål
Formålet med regulativet, er at reducere luftforurening og unødige støjgener, ved at begrænse motordrevne køretøjers tomgangsdrift.

§ 2 Anvendelsesområde
Regulativet gælder i hele Tønder Kommune på både offentlige og private områder.

§ 3 Bestemmelser
Motoren i et holdende, motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt og højst 1 minut.

Stk. 2 Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke for motordrevne køretøjer:

  • der befinder sig i en trafikkø
  • når det er nødvendigt at udnytte køretøjets motor som trækkraft til køretøjets redskaber og anvendelsesområder
  • der er registreret eller fungerer som udrykningskøretøj og hvor anvendelse af udrykningssignaler er nødvendigt
  • når reparation og justering af motoren skal foretages

§ 4 Sanktioner
Overtrædelse af bestemmelserne i § 3 straffes med bøde. Sagerne behandles som politisager.

§ 5 Ikrafttrædelse
Dette regulativ er vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget den 9. august 2011 og træder i kraft den 16. august 2011.

Siden er opdateret:
05.02.2018