Organisering

Tøndermarsk Initiativet er organiseret med:

 • Koordinerende styregruppe
 • Partnerskabsgruppe
 • Sekretariat
 • Sekretariatsgrupper
 • Projektgrupper
 • Dialoggruppe

Initiativets koordinerende styregruppe består af 12 medlemmer. Borgmesteren varetager formandsposten i den koordinerende styregruppe og Realdanias Filantropidirektør varetager næstformandsposten.

Den koordinerende styregruppes sammensætning:

 • Borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune (formand)
 • Filantropidirektør Anne Skovbro, Realdania (næstformand)
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Christensen, Tønder Kommune
 • Direktør Peter Cederfeld, Realdania By & Byg
 • Finn Hansen, formand for Højer Lokalråd
 • Arkitekt Niels Friis, A.P. Møller Fonden
 • Henning Nielsen, formand for Tønder Erhvervsråd
 • Janne Liburd, formand for Nationalpark Vadehavet
 • Søren Dalsgaard Stier, næstformand for Schackenborg Fonden
 • Skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen
 • Flemming Nielsen, Direktør for Den Danske Naturfond

Bisiddere i den koordinerende styregruppe er:

 • Kommunaldirektør Klaus Liestmann, Tønder Kommune
 • Direktør Keld I. Hansen, Tønder Kommune
 • Programchef Stine Lea Jacobi, Realdania

Den koordinerende styregruppes opgaver er blandt andet:

 • At fastlægge en fælles dagsorden og fælles målsætninger for initiativet
 • At træffe beslutninger, igangsætte og koordinere handlinger, der understøtter den fælles dagsorden og medvirker til at realisere målsætningerne.'

Partnerskabsgruppen består af repræsentanter for initiativets finansierende parter og har bl.a. til opgave:

 • at fastlægge kommissorium og de overordnede retningslinjer for styring af initiativet, herunder faser, årsplaner, tidsplaner og økonomi samt instruere projektledelsen og udstikke retningslinjer for projektets gennemførelse og tilknytte nødvendige rådgivere til projektet
 • fastlægge sagsgange
 • at løse konflikter mellem parterne og i forhold til projektets operationelle gennemførelse, såfremt projektledelsen ikke kan løse en konflikt
 • at godkende udbudsstrategier, prækvalifikationer, dommerkomitéer og valg i rådgiver / entreprenør mv. i forbindelse konkurrencer
 • at godkende initiativets organisering, herunder rådgivere
 • at godkende valg af projekter til realisering
 • at godkende retningslinjer for rådgivernes arbejde

Sekretariatet har til huse i projektkontoret i Højer på adressen Storegade 13. Sekretariatet refererer til partnerskabsgruppen og har ansvaret for Initiativets gennemførelse ud fra den koordinerende styregruppes kommissorium og partnerskabsgruppens anvisninger. Sekretariatets opgaver er blandt andet:

 • At koordinere mellem projektspor og sikre fremdrift
 • At sikre projektøkonomi
 • At udarbejde og implementere kommunikationsstrategi
 • At have kontakt til, inddrage og orientere om projektet til interessenter og brugergrupper
 • At analysere og følge op på risici
 • At indkalde og facilitere møder

Sekretariatet omfatter:

 • Projektdirektør Erik Jespersen
 • Destination Development Manager Julie Bjerre Hermansen
 • Projektkoordinator Signe Nielsen
 • Projektkoordinator Maria Lottrup Faarbæk
 • Kommunikationskonsulent Ulrik Pedersen 

På tværs af de seks delspor, etableres fire sekretariatsgrupper, henholdsvis

 • Sekretariatsgruppe Byomdannelse og Byfond
 • Sekretariatsgruppe Klimatilpasning
 • Sekretariatsgruppe Ruter og stier
 • Sekretariatsgruppe Erhverv og turisme

Sekretariatsgruppernes opgaver er blandt andet:

 • At fastlægge retningslinjer for delprojektet, herunder faser, aktiviteter, kvalitet og disponering af økonomi inden for den afsatte budget- og tidsmæssige ramme.
 • At forberede og indstille prækvalifikationer, udbudsstrategier, konkurrencer samt projekter til realisering

For hvert delspor udpeger Tønder Kommune en projektleder, der leder projektgruppe for sit projektspor.

På tværs af organisationen er etableret en dialoggruppe med repræsentanter fra lokalsamfundet.

 

Siden er opdateret:
12.10.2018