Organisering

​​​​​​​

Tøndermarsk Initiativet er organiseret med:

 • Partnerskabsgruppe
 • Rådgivende styregruppe
 • Sekretariatsgrupper
 • Projektsekretariat
 • Projektgrupper

Initiativets Rådgivende styregruppe består af 14 medlemmer. Borgmesteren varetager formandsposten i den rådgivende styregruppe og Realdanias Filantropidirektør varetager næstformandsposten.

Den Rådgivende styregruppes sammensætning:

 • Borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune (formand)
 • Filantropidirektør Nina Kovsted Helk, Realdania (næstformand)
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Christensen, Tønder Kommune
 • Direktør Peter Cederfeld, Realdania By & Byg
 • Finn Hansen, formand for Højer Lokalråd
 • Arkitekt Niels Friis, A.P. Møller Fonden
 • Bo Kjelkvist, formand for Tønder Erhvervsråd
 • Janne Liburd, formand for Nationalpark Vadehavet
 • Trine Jakobsen, Direktør i Schackenborg Fonden
 • Skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen
 • Flemming Nielsen, Direktør for Den Danske Naturfond
 • Preben Linnet, Formand Tønder Forsyning
 • Martin Iversen, Formand Rømø-Tønder Turistforening
 • Destination Development Manager Julie Hermansen

Bisiddere i den rådgivende styregruppe er:

 • Kommunaldirektør Klaus Liestmann, Tønder Kommune
 • Direktør Keld I. Hansen, Tønder Kommune
 • Programchef Stine Lea Jacobi, Realdania

Den rådgivende styregruppes opgaver er blandt andet:

 • At rådgive initiativet og drøfte fælles dagsorden og fælles målsætninger for initiativet og øvrige projekter. 
 • At igangsætte og koordinere handlinger, der understøtter den fælles dagsorden og medvirker til at realisere målsætningerne i initiativet.

Partnerskabsgruppen består af repræsentanter for initiativets finansierende parter og har bl.a. til opgave:

 • at fastlægge kommissorium og de overordnede retningslinjer for styring af initiativet, herunder faser, årsplaner, tidsplaner og økonomi samt instruere projektledelsen og udstikke retningslinjer for projektets gennemførelse og tilknytte nødvendige rådgivere til projektet
 • fastlægge sagsgange
 • at løse konflikter mellem parterne og i forhold til projektets operationelle gennemførelse, såfremt projektledelsen ikke kan løse en konflikt
 • at godkende udbudsstrategier, prækvalifikationer, dommerkomitéer og valg i rådgiver / entreprenør mv. i forbindelse konkurrencer
 • at godkende initiativets organisering, herunder rådgivere
 • at godkende valg af projekter til realisering
 • at godkende retningslinjer for rådgivernes arbejde

Sekretariatet refererer til partnerskabsgruppen og har ansvaret for Initiativets gennemførelse ud fra partnerskabsgruppens anvisninger. Sekretariatets opgaver er blandt andet:

 • At fastlægge retningslinjer for delprojektet, herunder faser, aktiviteter, kvalitet og disponering af økonomi inden for den afsatte budget- og tidsmæssige ramme.
 • At forberede og indstille prækvalifikationer, udbudsstrategier, konkurrencer samt projekter til realisering

Sekretariatet omfatter:

 • Destination Development Manager Julie Bjerre Hermansen
 • Projektkoordinator Maria Lottrup
 • Projektkoordinator Signe Visbech Holm Pedersen
 • Kommunikationskonsulent Ulrik Pedersen 

På tværs af de seks delspor, etableres én sekretariatsgruppe, henholdsvis

 • Sekretariatsgruppe Byomdannelse og Byfond
 • Sekretariatsgruppe Klimatilpasning
 • Sekretariatsgruppe Ruter og stier
 • Sekretariatsgruppe Erhverv og turisme

For hvert delspor udpeger Tønder Kommune en projektleder, der leder en projektgruppe for det enkelte projektspor.

 

 

Siden er opdateret:
15.01.2020