Corona-virus

Genåbningen i Tønder Kommune er gradvis i gang

Torsdag den 7. maj 2020 blev regeringen og Folketingets partier enige om en samlet plan for genåbningen af Danmark. Tønder Kommune har på den baggrund igangsat arbejdet med planlægningen af den gradvise genåbning. I den forbindelse følges Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelse af COVID-19 smitte.

Rådhuset åbner igen onsdag den 27. maj
Rådhuset, som har været lukket siden 12. marts 2020, åbner fra og med onsdag den 27. maj med udvidede åbningstider 
>  Se åbningstiderne her  

Skole og dagtilbudsområdet
Kommunalbestyrelsen besluttede på et ekstraordinært møde den 13. maj at kommunens skoler kan åbne for de ældste elever i 6. - 10. klasse den 18. maj 2020. Den 15. april 2020 blev der åbnet op for dagtilbud, og til og med 5. klasse i skolerne. 

 • Elever på 6. årgang starter i skole den 18. maj og går i skole fra kl. 8.00 - 14.00
 • Elever på 7.-9. årgang starter i skole den 18. maj og går fra den 18. - 20. maj i skole fra kl. 12.00 - 15.00, og fra den 25. maj møder de kl. 9.30 - 15.00
 • 10. klasserne møder som de plejer fra den 18. maj.

Også klubtilbud for elever på 5. og 6. årgang er åbne som sædvanligt fra mandag den 18. maj.

Der sættes busser ind efter de ny ringetider. Nærmere oplysninger om de præcise afgangs- og ankomsttider oplyses gennem skolerne så snart vi kender dem.

Hvis man har benyttet sig af frit skolevalg og går i skole i et andet distrikt end hvor man bor, kan man opleve at bustiderne ikke passer med de ny mødetider. I sådanne tilfælde kontaktes skolen og der laves individuelle aftaler.

Udendørs faciliteter stilles igen til rådighed for idræts- og foreningslivet
Tønder Kommunes udendørs faciliteter stilles igen til rådighed for idræts- og foreningslivets udendørsaktiviteter efter udmeldingen fra regeringen den 7. maj 2020. Foreningerne skal følge retningslinjerne fra deres hovedforbund til genåbningen. De enkelte foreninger melder mere konkret ud, hvilke aktiviteter de åbner op for og tidspunkt.

Regeringens genåbningsplan gav også mulighed for åbning af ind- og udlån på biblioteker den 18. maj 2020. Det betyder, at der i første omgang åbnes for betjent ind- og udlån på biblioteket i Tønder. Derudover er der fortsat mulighed for at få bragt bøger ud på bopælen i Tønder Kommune.

Haller og kulturinstitutioner vil fortsat være lukket, da de først er omfattet af genåbningsplanen den 8. juni 2020.

Besøg på plejecentre og korttidscentre
Fra fredag den 1. maj 2020 blev det muligt for pårørende at besøge sine nærmeste på Tønder Kommunes plejecentres udearealer. Besøg på plejecentrenes udendørs arealer kan ske under følgende forudsætninger

Besøget aftales direkte med plejecenteret, som koordinerer hvor og hvornår besøget finder sted samt følger beboeren udenfor. 

 • Besøget gennemføres som udgangspunkt på beboerens egen terrasse eller lignende. 
 • En besøgende ad gangen. 
 • Så få forskellige besøgende som muligt – helst den samme besøgende hver gang. Det er de pårørendes ansvar, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges under besøget: 
 • Hold to meters afstand 
 • Ingen fysisk kontakt 

Er du syg eller har symptomer skal du blive hjemme. Der gennemføres heller ikke besøg, hvis vejret er uegnet til udendørs ophold for beboerne.

Besøg på botilbud og døgninstitutioner
Det er igen muligt med besøg på udendørsarealer i Tønder Kommunes botilbud og døgninstitutioner. Kom kun efter aftale med lederen på det pågældende botilbud, og i det tidsrum, som bliver aftalt.

Der gøres opmærksom på, at selv om der udarbejdes retningslinjer for området, vil det i enkelte tilfælde være nødvendigt at tage individuelle hensyn med udgangspunkt i borgerens behov.

Der er udarbejdet en række overordnede retningslinjer: 

 • Generelle hygiejniske retningslinjer og principper om afstand, håndhygiejne, hoste- /nyse etikette og rengøring er fortsat gældende og altafgørende for at minimere smitte
 • Besøgende, der er syge eller har symptomer, skal blive hjemme
 • Der tilstræbes 1-2 besøgspersoner blandt nærmeste pårørende
 • Besøgene afvikles på tilbuddets udearealer, eks. beboerens egen terrasse. På bosteder, hvor det skønnes nødvendigt vil der blive opstillet telte. 
 • Følg venligst de anvisninger om, hvor du skal opholde dig under besøget
 • Alle besøg skal aftales forud med lederen på det pågældende botilbud, så de nødvendige ressourcer kan være til stede.

Gradvis genåbning af socialområdet
Sagsbehandlerne, som varetager samtaler med børn og unge starter stille og roligt op med samtaler på rådhuset. Socialområdet er et såkaldt kritisk område, og har derfor været i funktion siden nedlukningen i marts 2020. 

Væresteder og beskæftigelsestilbud på socialområdet begynder, at åbnes gradvist mere og mere.

Gradvis åbning for sundhedsområdet
I Tønder Kommune er også åbnet gradvist op indenfor sundhedsområdet. Den gradvise åbning er iværksat indenfor forebyggende hjemmebesøg, genoptræning og sundhedsfremmende tilbud. Den gradvise åbning betyder, at sundhedsområdet bevæger sig fra primært vejledninger over telefon og video til flere fysiske møde med borgerne. På genoptræningsområdet er det målgruppen af borgere med risiko for at få væsentlige begrænsninger i sundhed, trivsel og funktion, der efter en konkret faglig vurdering ville kunne få træning på træningsafdelingen, i eget hjem, som alternativ til video/telefonvejledninger.

Siden er opdateret:
14.05.2020