Hjemmeundervisning

Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Men der er også mulighed for, at de kan blive undervist hjemme.

Hvis du ønsker at dine børn skal undervises hjemme, skal du først give Tønder Kommune besked om:

  1. hvilke børn, der undervises hjemme
  2. hvor undervisningen foregår og
  3. hvem der skal undervise børnene.

Samtidig skal du udfylde en undervisningsplan.

Klik på Hjemmeundervisning i ”Betjen dig selv boksen” øverst på denne side og udfyld skemaet

Skoleforvaltningen giver derefter bopælsdistriktsskolen besked om at den/de pågældende elever får hjemmeundervisning og sender samtidig undervisningsplanen til bopældistriktsskolen.

Tilsyn

Bopælsdistriktsskolen udpeger en tilsynsførende, som efter aftale med skolen og forældrene kommer på tilsynsbesøg på undervisningsstedet

Tilsynet omfatter

  1. faglige test i dansk, matematik og engelsk i og foregår i november og april måned. Skolerne beslutter selv, hvilke testmaterialer, de anvender.
  2. samtale med barnet og dets generelle trivsel
  3. vurdering af barnets standpunkt og fremskridt fra tidligere udarbejdet test
  4. sammenfatning af testresultater, barnets fremskridt, trivsel samt eventuelle opmærksomhedspunkter.

Tilsynsrapporten bliver hvert år sendt til forvaltningen ved udgangen af november og april måned, og efter hvert tilsyn skal forældrene udarbejde en ny undervisningsplan.

Opfølgning fra Børn og Skoleafdelingen

På baggrund af forældrenes undervisningsplan og tilsynsrapporten udarbejder forvaltningen en skriftlig vurdering af, om undervisningen står mål med / ikke står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Forvaltningen sender en kopi af vurderingen til forældrene og bopælsdistriktsskolen i december og maj måned.


Lovgrundlag

Grundloven § 76
Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen.

Friskoleloven § 34
§ 34. Hvis forældrene selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal de meddele det skriftligt til kommunalbestyrelsen, før undervisningen begynder.

Stk. 2. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal deltage i undervisningen, hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene.

Friskoleloven § 35
§ 35. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den undervisning, børnene får i hjemmet m.v.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan hvert år lade afholde prøver i dansk, regning/matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter kommunalbe- styrelsen forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes, jf. § 33, stk. 2, i lov om folkeskolen.

.

 

Siden er opdateret:
09.02.2019