Lavbundsprojekter

Lavbundprojekter er støttet af

Hvorfor lave lavbundsprojekter

Lavbundsprojekter går ud på at tage tørveholdige jorde ud af omdrift. Formålet er at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser, reducere udledningen af kvælstof til kystvande og genskabe eller forbedre natur. Alle lavbundsprojekter gennemføres på basis af frivillig medvirken fra lodsejerne og med fuld kompensation for værditab på arealerne. 

Igangværende lavbundsprojekter

Vi gennemfører et lavbundsprojekt ved Kogsbøl Mose.

Projektet gennemføres på 34 ha landbrugsjord, der ligger på syd - vestsiden af Kogsbøl Mose. Det er et lavbundsareal med et højt indhold af tørv i jorden, som en del af projektet hæves vandstanden i Holmgrøften, som udgør skellet til Kogsbøl Mose. Derudover afbrydes alle dræn og grøfter i projektområdet. Projektet medfører en højere grundvandsstand indenfor projektområdet, hvilket stopper nedbrydningen af tørv. Det reducerer udledningen af drivhusgasser med 532 ton CO2 om året. Projektet medfører også at udvaskningen af kvælstof til vadehavet reduceres med 1.055 Kg kvælstof om året.

Kort over projektområdet:

Projektforløb
Projektet startes i 2016, da lodsejer kontakter kommunen med projektideen. Efterfølgende har Tønder Kommune gennemført en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse i 2017. Detailprojektering, udbud og ejendomsmæssig del gennemføres i løbet af 2019. Når alle myndighedsgodkendelser kan opnås, forventer vi at anlægsarbejdet gennemføres i sensommeren 2020.

Projektet finansieres via landdistriktsprogrammet og har et samlet budget på ca. 6 mio. kroner.

Vil du vide mere?
Du kan finde mere information om lavbundsprojekter på miljøstyrelsens hjemmeside under vandprojekter.dk eller kontakt miljømedarbejder i Tønder Kommune Simon B. Petersen på e-mail: sbp2@toender.dk

 

 

Siden er opdateret:
21.03.2019