Forslag til Kommuneplan 2017-2029

Kommunalbestyrelsen har den 28. juni vedtaget forslag til Kommuneplan 2017-2029, og nu sendes forslaget i offentlig høring.

Forslaget til Kommuneplan 2017-2029 beskriver, hvad Kommunalbestyrelsen lægger vægt på i Tønder Kommunes udvikling de næste 12 år og de overordnede mål for den fysiske udvikling i Tønder Kommune.

Forslag til Kommuneplan 2017 tager udgangspunkt i Kommuneplan 2009-2021 der er blevet delvis revideret ud fra temaerne: Den dansk-tyske forbindelse, Erhverv, Borgere, byer og boliger, Det åbne land samt Energi og klima som vedtaget i Planstrategi 2013-2014.

De centrale emner i planen er placering af boligområder, butikker, erhvervsområder samt udpegning af landskabs- og naturområder.

Planen er digital, og du har mulighed for at se, hvad der gælder for netop din ejendom ved at klikke på knappen "Søg på ejendommen".

Se kommuneplanen her

Mulighed for bemærkninger
Som borger i Tønder Kommune har du mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser til kommuneplanforslaget.

Høringsperioden er fra den 4. juli og forlænges til den 1. oktober 2018.

Forslag, ideer og bemærkninger skal sendes senest den 1. oktober – enten via kommuneplanens høringsportal eller direkte til kommunen på teknisk@toender.dk

Kommuneplanens retsvirkninger

Kommunalbestyrelsen vedtager Kommuneplan 2017 endeligt efter høringsfasens udløb, og på det tidspunkt træder kommuneplanens retsvirkninger i kraft. Frem til vedtagelsen har Kommuneplanen ingen retsvirkning.

Der kan ikke klages til Planklagenævnet over et forslag til en kommuneplan. Men når Kommuneplan 2017 -2029 træder i kraft ved Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse, er der mulighed for at klage over de retlige forhold, som kommuneplanen er tilvejebragt efter.

Miljørapport
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udarbejde en miljørapport for kommuneplanen.

Miljørapporten er tilgængelig på kommuneplanens hjemmeside og er fremlagt til offentlig høring i samme periode, fra den 4. juli til og med 1. oktober 2018.

Efter den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029, bliver der indarbejdet en sammenfattende redegørelse, bla. for hvordan høringssvar til Miljørapporten er taget i betragtning.

Forslag til Kommuneplan 2017-2029
Nedestående er kun et lille udpluk fra hvad Kommuneplanen indeholder. Kommuneplanen er nemlig ikke alene en vision og et udviklingsværktøj for politikere og administration. Planen er også et omfattende og detaljeret opslagsværk for alle, der ønsker at vide noget om Tønder Kommune.

Kommuneplan 2017-2029 indeholder nemlig en stor samling data om hele kommunen. Så hvis du har brug for faktuelle oplysninger om trafik og veje, landskab, natur, kultur og fritid eller erhverv, så kan du med stor sandsynlighed finde oplysningerne i kommuneplanen.

Derfor kan kommuneplanen være et nyttigt og brugbart redskab for mange mennesker og virksomheder.

Kommuneplan 2017-2029 omhandler
Kommuneplan 2017 tager udgangspunkt i Kommuneplan 2009-2021 og er blevet delvis revideret ud fra temaerne Den dansk-tyske forbindelse og erhverv, Borgere, byer og boliger, Det åbne land samt Energi og klima, som vedtaget i Planstrategi 2013-2014.

Udvikling med udgangspunkt i Tønder Kommunes unikke muligheder
Visionen er blevet til i en tid, hvor Tønder Kommune er særlig udfordret på flere områder, bl.a. i forhold til faldende befolkningstal og tiltrækning af arbejdskraft. Det er derfor vigtigt at finde frem til, hvor vi har udviklingspotentialer, der er anderledes end andre steder i landet. Vi skal erkende at udvikling ikke behøver at være lig med vækst. Vi kan samarbejde om at udvikle kvaliteten i alt det vi allerede har og som er knyttet til vores egn og særlige steder i kommunen. Det kan gøre os endnu mere interessante for vores borgere, erhverv og for dem der besøger os.

Vi har unikke muligheder med vores geografiske placering og vores storslåede natur. Det skal udnyttes ikke mindst erhvervsmæssigt. Tønder er Danmarks indgang til det tyske marked og en centralt forbindelsesled mellem Tyskland og Danmark samt resten af Skandinavien. Vi har særligt kendskab til tysk sprog og kultur. Turismeerhvervet har mangfoldige muligheder med enestående kyst- og naturområder, historiske bymiljøer og lokal fødevareproduktion. Naturen Nationalpark Vadehavet og UNESCO’s udpegning af Vadehavet som verdensarv har en særlig tiltrækning og giver samtidig kilde til nye arbejdspladser inden for turisme og fødevareproduktion.

I Planstrategi 2013-2014 har Kommunalbestyrelsen prioriteret 5 udviklingstemaer, som skal have et gennemgående og særligt fokus i kommuneplanen og i den kommende planperiode. Der skal også planlægges for en række andre emner i kommuneplanen, men de prioriterede temaer i kommuneplanen beskrevet under disse 4 overskrifter og visionen:

  • Visionen
  • Den dansk-tyske forbindelse og erhverv
  • Borgere, byer og boliger
  • Det åbne land
  • Klima og energi

Visionen: "Tønder – græseløs virkelighed"
- grænseløs, fordi vi vil gå til kanten for hvad vi kan, og i nogle tilfælde udfordre grænser. Vi vil udfordre lovmæssigt, hvis det er nødvendigt og i forhold til at gå nye veje, når vi skaber udvikling.

- virkelighed, fordi vi skal fortælle kommunens borgere, hvad de kan forvente og hvordan. Vi skal forholde os til realiteterne og sammen skabe en ny virkelighed. Virkeligheden er dynamisk i forhold til den udvikling vi vil skabe.

Den dansk-tyske forbindelse og erhverv
Vi skal udvide vores opland og skabe tættere forbindelser mod syd. Det kan gavne erhvervsliv, turisme og bosætning. Vi skal skabe netværk og udnytte at Tønder Kommune er porten mellem Skandinavien og det øvrige Europa. I planlægningen er der i tilknytning til de større byer i kommunen sikret gode muligheder for udbygning af erhvervs- og servicefaciliteter.

Borgere, byer og boliger
Vi bliver færre, men vi skal leve godt. Det skal være attraktivt at bo i Tønder Kommune, nogle steder skal der måske ske nedrivninger for at højne bomiljøet. Der skal være mulighed for udvikling og et godt job- og serviceudbud i egnscenter Tønder og i områdebyerne Agerskov, Bredebro, Højer, Løgumkloster, Skærbæk og Toftlund, og bosætningsmuligheder i lokalbyer og landsbyer. Vi vil samarbejde med borgerne i kommunen om at skabe gode omgivelser for et godt hverdagsliv.

Det åbne land
I Tønder-området er der storslået og særegen natur med ro og åbne vidder. Vi skal værne om vores herlighedsværdier og skabe oplevelser i respekt for landbruget, som er et stort erhvervsaktiv i Tønder Kommune. Langs vadehavskysten skal potentialet i UNESCO’s verdensarv og Nationalpark Vadehavet udnyttes.

Klima og energi
Vi forholder os til klimaforandringer og konsekvenserne heraf, og udarbejder en handlingsplan så byer, borgere, virksomheder og kulturarv kan sikres mod realiteter som stigende vandstande, kraftige regnskyl og voldsomme storme.

Tønder Kommune motiverer til omstilling til bæredygtig energiforsyning fra vedvarende energikilder, så fossile brændstoffer kan udfases frem mod 2050.

Siden er opdateret:
12.09.2018