Byfornyelse

Staten afsætter hvert år midler på finansloven til byfornyelse, som udvalgte kommuner kan søge.

I daglig tale kaldes disse midler Landsbypuljen. Midlerne kan bruges i byer med under 4000 indbyggere, eller i det åbne land. De kan bruges til istandsættelse eller nedrivning af nedslidte boliger og ombygning af nedlagt erhverv til private udlejningsboliger.

Ansøgning
Hvis du ønsker at søge støtte til istandsættelse eller nedrivning af en konkret bolig, så send en forespørgsel pr. e-mail til teknisk@toender.dk

Det er Tønder Kommune, der efter ansøgning fra ejeren af en ejendom, beslutter om ejeren kan få støtte fra byfornyelsesmidlerne, og i så fald støttens størrelse. En del af udgiften til bygningsfornyelse skal finansieres af ejeren. Det er vigtigt at arbejdet ikke påbegyndes, før der foreligger et tilsagn om støtte, der er underskrevet af både ejer og Tønder Kommune.

Kriterier for tilskud til istandsættelse
Klimaskærmen på private udlejningsboliger, som er opført før 1960. Der kan også søges støtte til energiforbedrende foranstaltninger, som er foreslået i en energimærkningsrapport

Klimaskærmen på ejer- og andelsboliger, som er opført før 1960, og som bebos af ejer eller andelshaver. Der kan også søges støtte til energiforbedrende foranstaltninger, som er foreslået i en energimærkningsrapport.

Som udgangspunkt er der mulighed for at få støtte på 25% af istandsættelsesudgiften. Til bevaringsværdige ejendomme kan støtten komme op på 33% (SAVE 1-4).

Støttede byggearbejder skal medvirke til at øge bygningens bevaringsværdi.

Kommunalbestyrelsen vil kunne stille krav om, at bestemte arbejder bliver gennemført som betingelse for støtte.

I byer med igangværende områdefornyelsesprojekter kan støtten forhøjes til 33%, og 50% til bevaringsværdige ejendomme. Det er op til kommunalbestyrelsen, at fastsætte vilkårene for forhøjelsen af støtten i forbindelse med de enkelte områdefornyelsesprojekter.

Kriterier for tilskud til nedrivning
Tomme boliger (i fysisk dårlig stand)

Tomme erhvervsbygninger i byer under 4000 indbyggere (erhvervs- og landbrugsbygninger i det åbne land er ikke omfattet)

Hvis kriterierne er opfyldt, og ansøgningen bliver godkendt, kan du få op til 100 % tilskud til nedrivning.

Kriterier for ombygning af privat erhvervsbyggeri til private udlejningsboliger
Erhvervet i bygningerne skal være nedlagt.

Siden er opdateret:
03.09.2020