Vandråd

Vandråd for Hovedopland 4.1.Vidå/Kruså

Billede af en å

Vandrådet har til opgave at rådgive kommunalbestyrelserne i hovedvandoplandet i forbindelse med vandområdeplanerne. Du kan læse mere om oprettelse af et vandråd for vandplansperioden 2021-2027 herunder.

Anmodning om oprettelse af vandråd
Lov om vandplanlægning understreger værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Kommunerne skal således igen, under eventuel inddragelse af lokale vandråd, udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats.

Kommunalbestyrelserne i hovedvandoplandet til Vidå/Kruså skal udarbejde:

  • Et forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027, samt bidrag til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

I nedenstående afsnit ”Hvem kan være medlem af vandrådet” kan du læse om, hvorvidt din forening/organisation kan være repræsenteret i vandrådet.

Tønder Kommune har modtaget en anmodning om oprettelse af vandråd for hovedvandoplandet Vidå/Kruså.

Fra den 1. november 2019 er der åbnet for indstilling af medlemmer og suppleanter via linket herunder

Fristen for indmeldelse af medlemmer og suppleanter er den 22. november 2019. 

Vandrådet dækker Hovedopland 4.10 Vidå/Kruså
Aabenraa, Tønder og Sønderborg Kommune er helt eller delvist beliggende i dette Hovedopland.

Tønder Kommune sørger for sekretariatsbetjeningen af vandrådet.

Hvem kan være medlem af vandrådet
Interesserede organisationer eller foreninger, som ønsker at være repræsenteret i rådet, kan indstille medlemmer til vandrådet jf. § 25 i lov om vandplanlægning. 

Følgende organisationer og foreninger kan være medlem af vandrådet:

  1. Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
  2. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
  3. Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Ingen organisation eller forening kan være repræsenteret i vandrådet med mere end ét medlem.

Siden er opdateret:
30.10.2019