Vandløbsprojekter

Som en del af vandplanerne skal der i Tønder Kommunes vandløb foretages restaureringer. På denne side kan du læse mere om status for dette arbejde

Vandløb​​​​​​​​​​​​​​Udlægning af gydegrus i Stubenbæk giver bedre forhold for dyr og planter i vandløbet.  

Forundersøgelser

Som første skridt skal der udarbejdes en forundersøgelse for den enkelte vandløbsindsats, hvor de tekniske muligheder for at gennemføre projektet belyses. I samme omgang undersøges de berørte lodsejeres holdning til projektet.

Forundersøgelsen danner baggrund for Tønder Kommunes efterfølgende vandløbsretlige behandling af sagen, når der skal gives tilladelse til projektet efter vandløbsloven.

Vi arbejder lige nu med følgende forundersøgelser:

Aktuelle forundersøgelser

Det oplyste nummer henviser til indsatsen i de statslige vandplaner. Du kan se indsatsernes geografiske placering på statens MiljøGIS under indsatsprogram.

Udlægning af groft materiale og udskiftning af bund

Vi er lige nu i gang med at undersøge muligheder for at udlægge gydegrus og større sten i en række vandløb. Formålet er at skabe så gode forhold for fisk og smådyr, at målet om god økologisk tilstand kan opfyldes. Lige nu er vi i gang med forundersøgelser af følgende vandløb:

   > N20 også kaldet Fiskbæk (o8184_a) – ca. 9 km (link på vej)
   > Renbæk (rib_1.10.02608) – ca. 4 km

   > Ny Havnebæk (o8184_o) – ca. 7,5 km
   > Holbæk (o3753) – ca. 10 km

Etablering af Okkerrensningsanlæg

Vi undersøger også muligheden for at etablere søer, hvor okker kan bundfælles inden det når følgende vandløb:

   > Kisbæk/Landebybæk (o8184_q) – ca. 13 km
​​​​​​​
   > N24 (o8184_p) – ca. 6 km 

Genslyngning

Vi undersøger lige nu muligheden for at genslynge dele af:

   > Renbæk (o8193_b) – ca. 2,42 km

Igangværende Realiseringer

Vi arbejder lige nu på følgende realiseringsprojekter, herunder udbud og anlæg. Følgende projekter forventer vi at gennemføre i 2020:

 • Friskærbæk (o3571_y)– ca. 1,5.
  • Udlægning af ca. 20m3 grus og sten i Friskærbæk, skal forbedre de fysiske forhold i vandløbet, så fisk og smådyr for bedre levevilkår.   
 • Smedebæk (o8184_k) – ca. 8,5 km. 
  • På udvalgte strækninger indsnævres Smedebækken ved udlægning af gydegrus og der laves gydebanker, i alt udlægges ca. 700 m3 sten og grus.  
 • Skallebæk (o8184_c) – ca. 6,5 km.
  • På udvalgte strækninger indsnævres Skallebækken og der udlægges gydebanker. I alt udlægges ca. 360m3 sten og grus. 

Gennemførte realiseringer

 • Stubenbæk/Gånsagerbæk (o8193_d_y) 
  • Der er foretaget en udskiftning af vandløbsbund på ca. 4 km af vandløbet. Den sandede vandløbsbund er erstattet med grus og sten, det giver bedre levesteder for dyr og planter i vandløbet. 
 • Friskærbæk (o8184_g)
  • Der er udlagt gydegrus og skjulesten i den nedre del af Friskærbæk som giver bedre levesteder for dyr og planter i vandløbet. 
   ​​​​​​​

> Her kan du læse mere om Danmarks vandplaner 

Har du spørgsmål til vandløbsrestaureringsprojekter så kontakt miljømedarbejder i Tønder Kommune Simon B. Petersen – sbp2@toender.dk 


 

Siden er opdateret:
21.04.2020