Vandløbsprojekter

Som en del af vandplanerne skal der i Tønder Kommunes vandløb foretages restaureringer. På denne side kan du læse mere om status for dette arbejde.

Forundersøgelser

Som første skridt skal der udarbejdes en forundersøgelse for den enkelte vandløbsindsats, hvor de tekniske muligheder for at gennemføre projektet belyses. I samme omgang undersøges de berørte lodsejeres holdning til projektet.

Forundersøgelsen danner baggrund for Tønder Kommunes efterfølgende vandløbsretlige behandling af sagen, når der skal gives tilladelse til projektet efter vandløbsloven.

Vi arbejder lige nu med følgende forundersøgelser:

Aktuelle forundersøgelser

Det oplyste nummer henviser til indsatsen i de statslige vandplaner. Du kan se indsatsernes geografiske placering på statens MiljøGIS under indsatsprogram.

Udlægning af groft materiale og udskiftning af bund

Vi er lige nu i gang med at undersøge muligheder for at udlægge gydegrus og større sten i en række vandløb. Formålet er at skabe så gode forhold for fisk og smådyr, at målet om god økologisk tilstand kan opfyldes. Lige nu er vi i gang med forundersøgelser af følgende vandløb:

 • N20 også kaldet Fiskbæk (o8184_a) – ca. 9 km
 • Renbæk (rib_1.10.02608) – ca.4 km
 • N24 (o8184_o) – ca. 7,5 km
 • Holbæk (o3753) – ca. 10 km

Etablering af Okkerrensningsanlæg

Vi undersøger også muligheden for at etablere søer, hvor okker kan bundfælles inden det når følgende vandløb:

 • Kisbæk/Landebybæk (o8184_q) – ca. 13 km
 • N24 (o8184_p) – ca. 6 km

Genslyngning

Vi undersøger lige nu muligheden for at genslynge dele af:

 • Renbæk (o8193_b) – ca. 2,42 km

Igangværende realiseringer

Vi arbejder lige nu på følgende realiseringsprojekter, herunder udbud og anlæg. Følgende projekter forventer vi at gennemføre i 2019:

 • Friskærbæk (o3571_y og o8184_g) – ca. 1,5 og 2,5 km.
  • Udlægning af ca. 240m3 grus og sten på to delstrækninger af Friskærbæk, skal forbedre de fysiske forhold i vandløbet, så fisk og smådyr for bedre levevilkår.   
 • Stubenbæk/Gånsagerbæk (o8193_d_y) – ca. 7,5 km. 
  • Der er planlagt en udskiftning af vandløbsbund på lange strækninger. Den sandede vandløbsbund udskiftes med ca. 1000m3 grus og sten, det giver bedre levesteder for dyr og planter i vandløbet.  
 • Smedebæk (o8184_k) – ca. 8,5 km. 
  • På udvalgte strækninger indsnævres Smedebækken ved udlægning af gydegrus og der laves gydebanker, i alt udlægges ca. 700 m3 sten og grus.  
 • Skallebæk (o8184_c) – ca. 6,5 km.
  • På udvalgte strækninger indsnævres Skallebækken og der udlægges gydebanker. I alt udlægges ca. 360m3 sten og grus. 

​​​​​​​Her kan du læse mere om Danmarks vandplaner 

Har du spørgsmål til vandløbsrestaureringsprojekter så kontakt miljømedarbejder i Tønder Kommune Simon B. Petersen – sbp2@toender.dk 


 

Siden er opdateret:
19.08.2019