Støj, lugt og røg

Oplever du problemer med støj, lugt eller røg?

Så er den bedste løsning ofte, at du selv prøver at løse problemet.

Måske er den, der forurener ikke klar over, at det generer nogen. Ofte kan I sammen finde en god løsning på røg-, støj- eller lugtgenen.

Hvis du føler dig stærkt generet - og ikke selv kan løse problemet - kan du klage til Team Industri. Se kontaktinformationer i boksen til højre.

Kan en klage være en bagatel?
§85 i Miljøbeskyttelsesloven er en bagatelparagraf. Det betyder, at vi kan vælge ikke at behandle en klage over for eksempel lugt- eller røggener, hvis vi vurderer, at sagen har en mindre betydning for miljøet. Det gælder også, selv om nogle mennesker føler sig generet.

Vi kan derfor i visse tilfælde vurdere, at din klage er en bagatel og afvise at behandle den

Aktindsigt
Vær opmærksom på, at en klage som hovedregel er omfattet af reglerne om aktindsigt. Det betyder, at andre kan se, hvem der klager, og hvad der er klaget over. Det gælder både skriftlige og mundtlige klager.

Fyring i brændeovne og fastbrændselsfyr

For at undgå røg og udledning af sundhedsskadelige partikler, er det vigtigt, at du tænder korrekt op i din brændeovn. Det er også vigtigt, at du kun brænder rent brændsel af.

I vores folder "Fyring i fastbrændselsfyr og lignende" kan du se, hvordan du fyrer korrekt i din brændeovn.

Du kan læse mere om brændeovne og korrekt fyring på Brændefyringsportalen.

Røg, støj og lugtgener fra virksomheder og naboer

Er du generet af røg, støj eller lugt fra en virksomhed eller fra en nabos skorsten så prøv først selv at kontakte virksomheden eller naboen. Hvis dette ikke hjælper, og der er tale om væsentlige gener, kan du henvende dig til Team Industri.

Er der tale om støj fra udendørsarrangementer, for eksempel fra udendørskoncerter, og høj musik fra naboer, kan du kontakte politiet på telefon 114.

Restauranter og udeservering

For at begrænse støj-, lugt- og indeklimagener i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i kommunen har vi lavet en forskrift for indretning og drift af restaurationer.

Høns og andre dyr i byer

Reglerne for at holde dyr i tætbeboede områder kan du læse om i "Regulativ for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold og fjerkræhold".

Gaskanoner

Landmænd har lov til at opsætte gaskanoner for at skræmme gæs væk fra deres marker.

Reglerne for gaskanoner kan du læse i forskrift for anvendelse af gaskanoner mod fugleflokke.

Tomgangsregulativ

Biler i tomgang

Du må ifølge Tønder Kommunes tomgangsregulativ ikke holde med bilen i tomgang i mere end et minut. Formålet med bestemmelsen om tomgang er at begrænse støjgener og luftforurening.

Midlertidige støvende og støjende aktiviteter

Midlertidige støvende eller støjende aktiviteter i forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning skal anmeldes 14 dage inden arbejdet begyndes til kommunen.  

Midlertidige aktiviteter er tidsbegrænsede aktiviteter, som kan medføre gener for omgivelserne i form af støj eller støv – for eksempel:

  • større nedrivningsarbejder
  • facaderensning
  • knusning af bygge- og anlægsmaterialer
  • brug af mobile asfalt-/jordbehandlingsanlæg.

Hvis kommunen vurderer, at der kan opstå uacceptable gener i forbindelse med aktiviteten, kan den stille vilkår f.eks. om naboorientering, inddækning, valg af arbejdsmetoder og maskiner.

Du finder en vejledning og et anmeldeskema øverst på siden under "Betjen dig selv".

Siden er opdateret:
09.01.2017