Spildevand

Spildevand defineres som alt vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder, bebyggelse i øvrigt samt fra befæstede arealer. 

For almindelig beboelse er der to slags spildevand:

  • Husspildevand som er afløb fra køkken, bad og toilet
  • Tag- og overfladevand - regnvand fra tage og andre helt eller delvist befæstede arealer.

Spildevandsplan

I Spildevandsplanen kan du se hvordan spildevandet i dit område skal behandles nu og i fremtiden.

> Se Spildevandsplanen her

Ansøgning og færdigmelding
Ansøgning om spildevandstilladelse og færdigmelding skal indsendes via Byg og Miljø. Se i boksen "Betjen dig selv" øverst på denne side.

> Vejledning om ansøgning om spildevandstilladelse

> Vejledning om færdigmelding

Spildevand i byer

Alle større byer og en del mindre byområder i Tønder Kommune er kloakerede.

Et område kan være fælleskloakeret, hvor husspildevand og regnvand løber i den samme ledning, og det hele ledes til renseanlæg, eller det kan være separatkloakeret, hvor husspildevand og regnvand løber i hver sin ledning, og kun husspildevand løber til renseanlæg, mens regnvand løber urenset til vandløb eller havet. Endelig kan et område være spildevandskloakeret, hvor husspildevand ledes til renseanlæg og regnvand nedsives på egen grund.

Kloaknettet er et offentligt spildevandsanlæg, som drives og vedligeholdes af Tønder Forsyning.

Spildevand i det åbne land

Ejere af ejendomme udenfor kloakeret område skal sikre, at udledningen af spildevand sker på en miljømæssig forsvarlig måde.

Mange steder løber spildevandet efter en beskeden rensning i en bundfældningstank ud i vandmiljøet (vandløb, dræn, søer og havet).

Tønder Kommune har en kommunal tømningsordning for at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af slam fra bundfældningstanke. Har du bundfældningstank skal du være tilmeldt den kommunale tømningsordning. Regler for tømning af bundfældningstanke i Tønder Kommune er fastsat i Tømningsregulativet 

Folketinget har besluttet, at spildevandet fra nogle områder udenfor kloakerede områder skal renses bedre. Det er områder, hvorfra spildevandet ledes til særligt udpegede vandmiljøer, hvori man vil opnå en god økologisk tilstand. Beslutningen er indarbejdet i Vandplanen og kommunens spildevandsplan.

Husejere i disse områder vil inden for en årrække blive påbudt at forbedre spildevandsrensningen. De pågældende områder fremgår af spildevandsplanen.

Grundejere, som bliver omfattet af påbuddet, kan få anlægget udført af kommunen, mod at ejendommen kommer med i kloakforsyningen og betaler tilslutningsbidrag og vandafledningsafgift. Dette kalder man kontraktligt medlemskab. Eksempel på kontrakt.

Den 1. januar 2020 trådte et nyt regulativ for tømningsordningen i kraft. Regulativet er ændret i forbindelse med et nyt udbud af tømningsordningen, og det er opdateret som følge af nye regler og anbefalinger.

Den væsentligste ændring er, at der er kommet nye krav til vægtgrænsen for dæksler. Grænsen for, hvor meget dækslet på septiktanken må veje, ændres af hensyn til arbejdsmiljøet for de folk, der tømmer septiktanke.

Fra årsskiftet må dækslet højst veje 30 kilo.

Omkring 1000 husejere i Tønder Kommune har en septiktank med et dæksel, der vejer mere end 30 kilo, og de kan vælge mellem tre løsninger:

  • De kan udskifte dækslet til et, der vejer max 30 kilo.
  • De kan selv løfte dækslet af tanken inden tømning.
  • Vejer dækslet mellem 30 og 50 kilo, kan man også betale et tillæg for at få løftet dækslet af og på ved tømning.

Tanke med dæksler over 50 kg bliver ikke tømt, medmindre man selv tager dækslet af.

Ændringen af regulativet er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget.

Spørgsmål og svar om spildevandsrensning i det åbne land

Afdragsordninger og lån til forbedret spildevandsrensning

Tre-årig afdragsordning med Tønder Forsyning

Ordningen tilbydes alle, der indgår kontrakt med Tønder Forsyning - og gælder kun for den del af anlægget, der ligger efter bundfældningstanken/septiktanken. Kontakt Tønder Forsyning for yderligere oplysninger.

Kommunelån

Husejere, der opfylder følgende betingelser, kan søge om kommunelån til forbedret spildevandsrensning:

  • Husejer eller dennes ægtefælle skal have fast bopæl i Danmark
  • Husejer skal være folkepensionist, skal modtage social pension eller efterløn
  • Husejer skal have friværdi i boligen

Man kan kun få lån til én bolig. For to- eller flerfamilieshuse samt ejendomme, der anvendes både til bolig- og til erhvervsformål, herunder landbrugsejendomme gælder der særlige regler.

Lånet skal søges elektronisk via selvbetjeningsløsningen her på siden.

Normal sagsbehandlingstid er 1-2 uger.

Hvis lån bevilliges, skal der underskrives et skadesløsbrev inden kommunen kan betale Tønder Forsyning.

Lånebeløbet vil hvert år tilskrives renter. Når det tinglyste lånebeløb når max., vil rentebeløbet blive opkrævet på ejendomsskattebilletten hvert år og indtil lånet indfries enten ved salg eller død.

De nærmere regler for ordningen findes i ”Lov om lån til betaling af ejendomsskat”.

Kontakt Finans ved Tønder Kommunes Centralforvaltning for yderligere oplysninger.

Afdrags- og henstandsordning for "særligt trængte" husejere

Hvis du opfylder kriterierne for at være "særligt trængt" husejer, kan du få en afdragsordning med Tønder Forsyning på op til 20 år og henstand med at opfylde påbuddet i op til 3 år. Det er så Forsyningen der etablerer den nye spildevandsrensning.

Et af kriterierne for at blive betragtet som "særligt trængt" husejer, er at den årlige husstandsindtægt ikke må være større end 300.000 kr. For hvert hjemmeboende barn kan beløbet forhøjes med 39.300 kr (2015).

Hvis du ønsker at søge om adgang til ordningen, skal du udfylde og indsende et ansøgningsskema. Skemaet finder du i boksen "Betjen dig selv" øverst på siden.

Hvis vi imødekommer ansøgningen, får du besked om det samtidig med, at vi meddeler dig påbuddet om forbedret spildevandsrensning.

Private spildevandslaug

Private spildevandslaug kan kun oprettes efter grundejernes ønske.

Bebyggelser, der ikke er planlagt kloakeret i planperioden, kan ansøge kommunen om etablering af privat anlæg. Ønsket kan være begrundet med, at en fælles løsning er billigere og miljømæssigt bedre end etablering af spildevandsanlæg på hver enkelt grund.

Kommunen kan give tilladelse til at en samlet bebyggelse etablerer sig i et privat spildevandslaug, hvor anlægget således drives privat og kontroltilsynet foretages af kommunen.

Fælles private spildevandsanlæg skal angives i spildevandsplanen.

Udgifterne til udførelse, drift og vedligeholdelse af private spildevandsanlæg påhviler den eller de ejendomme, der er tilsluttet det pågældende anlæg. Et privat spildevandsanlæg kan være et anlæg, hvor kun én ejer er ansvarlig for anlægget, og det kan være fælles privat, dvs. at flere ejere er ansvarlige.

Når flere ejendomme skal tilsluttes et fælles privat spildevandsanlæg, skal der oprettes et spildevandslaug, der varetager etablering, drift og vedligeholdelse af anlægget.

Spildevandslauget skal endvidere udarbejde vedtægter for spildevandsanlægget, der blandt andet skal indeholde en udgiftsfordeling på de berørte ejendomme. De endelige vedtægter tinglyses på de tilsluttede ejendomme.

Du kan læse mere om spildevandsrensning i det åbne land i vores brochure ”Bedre rensning af spildevand i det åbne land i Tønder Kommune”.

Læs mere om spildevand

Læs mere om spildevand på Tønder Forsynings hjemmeside.

 

Siden er opdateret:
20.01.2020