Jord

Her kan du læse om, hvilke regler der gælder for forurenet jord, og når du skal flytte jord.

Jordforurening

Jordforurening kan være forårsaget af mange ting, men ofte skyldes det, at der har været en forurenende aktivitet som for eksempel benzinsalg, autoværksted, renseri eller lignende på ejendommen.

En anden kilde til jordforurening kan være olietanke, der er læk eller spild ved påfyldning af dem. Ofte kan jordforureningen også skyldes en diffus forurening fra for eksempel trafik eller skorstene.

Hvis du opdager en forurening under gravearbejdet eller lignende skal du straks standse arbejdet og kontakte kommunen (Miljø og Natur) eller Beredskabet.

Områdeklassificering

Jordforureningsloven blev ændret fra 1. januar 2008. Det betød, at al jord i byzone blev klassificeret som lettere forurenet. Formålet med lovændringen var at undgå, at forurenet jord spredes på uforurenede arealer.

Områdeklassificeringen blev indført, fordi Miljøstyrelsen gennem undersøgelser havde påvist, at byområder kan være lettere forurenede. De lettere forurenede områder er typisk ældre byområder samt områder, der er påvirket af mange års tæt trafik og industriernes udledning af røg og støv. Nyere byområder har typisk ikke været påvirket på samme måde.

Kommunen har mulighed for at ændre på de områdeklassificerede arealer, ved at undtage områder, som kommunen har en viden om ikke er lettere forurenet. Det vil typisk være nyere byområder. På samme måde kan der inddrages områder udenfor byzonen, hvis der er en viden om, at arealet er lettere forurenet.

Tønder Kommune har vedtaget et regulativ for jord, og af regulativets kortbilag fremgår det, hvilke områder i byzone, der er undtaget fra områdeklassificering.

Afgrænsningen af områdeklassificeringen er primært lavet på baggrund af viden om byens alder, beliggenheden af stærkt trafikerede veje og forurenende industri samt områder belastet af fyldjord. Der er ikke lavet egentlige forureningsundersøgelser i forbindelse med afgrænsningen. Derfor er det ikke sikkert, at din ejendom er lettere forurenet, selv om den ligger inden for det områdeklassificerede område.

Kortlagte grunde

Region Syddanmark kortlægger grunde/arealer i Tønder Kommune, hvor der enten er mistanke eller viden om, at jorden er forurenet.

Hvis der foregår eller har foregået forurenende aktiviteter på et areal, bliver det kortlagt på Vidensniveau 1 (V1 kortlægning). Det kan f.eks. være, fordi der har været renseri, benzinsalg eller et autoværksted på ejendommen.

Et areal bliver kortlagt på Vidensniveau 2 (V2 kortlægning), hvis det er påvist, at der er én eller flere forurenende stoffer i jorden, i så høje koncentrationer, at det kan være skadeligt for miljøet eller mennesker, at være i kontakt med jorden.

Har du spørgsmål til forureningskortlægning, kan du kontakte Region Syddanmark, som er myndighed på området.

Er min grund kortlagt?
Region Syddanmarks hjemmeside kan du undersøge, om din ejendom er kortlagt som forurenet.

Hvilke regler gælder?
Du skal kontakte kommunen inden du flytter jord fra et kortlagt areal, da der gælder særlige regler for disse arealer.

Inden du begynder bygge- og anlægsarbejder på et kortlagt areal, skal du kontakte kommunen for at hører, om det kræver en tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven.

Jordflytning

Inden du flytter jord, skal følgende jordflytninger anmeldes til kommunen:

 • Forurenet jord
 • Jord fra en kortlagt ejendom
 • Jord fra en kortlagt del af en ejendom
 • Jord fra et areal, som anvendes som offentlig vej
 • Jord fra et godkendt modtageanlæg for jord
 • Jord fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering.

Jordflytninger under 1 m3
Hvis den jordmængde du skal flytte udgør mindre end 1 m3 kan den flyttes til en godkendt jordmodtager uden forudgående anmeldelse til kommunen.

Jord fra et områdeklassificeret areal som udgør mindre end 1 m3 kan frit afleveres på genbrugspladserne i Tønder, Løgumkloster, Skærbæk og Toftlund (Hølleskov).

Støder du på en forurening under gravearbejdet eller transport af jorden, skal du straks stoppe arbejdet og kontakte kommunen.

Hvornår og hvordan skal jordflytninger anmeldes?
Den der iværksætter flytning af jorden, er ansvarlig for at anmelde flytningen. Derudover skal den der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden sikre sig, at der er indgivet en anmeldelse. Hvis der ikke er foretaget en anmeldelse, skal dette gøres før jorden kan flyttes.

Jordflytning skal anmeldes digitalt på JordWeb.

Akut flytning af jord kan kun ske i forbindelse med forureningsuheld eller rørbrud. I disse tilfælde kan det være nødvendigt straks at flytte jord. Her må jorden flyttes midlertidigt til for eksempel. en overdækket container. Den videre flytning skal anmeldes senest tre hverdage efter den midlertidige flytning.

Regler for anmeldelse, krav til analyseantal og analyseparametre for områdeklassificerede arealer, lettere forurenede arealer, offentlige veje og rabatter og godkendte modtageanlæg fremgår af Jordflytningsbekendtgørelsen.

Hvis jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg, som efterfølgende foretager analyser og kategoriserer jorden, er der ikke krav om, at et jordparti skal være karakteriseret med analyser på forhånd. Sådanne jordflytninger kan køres som en straks-flytning, efter at jorden er anmeldt på jordweb.dk.

Hvordan kategoriseres jorden?
Jordflytningsbekendtgørelsen opdeler jord i 3 hovedgrupper, kategori 1 jord, kategori 2 jord og jord, der ikke kan henføres til de to kategorier.

Hvis jorden hører under kategori 1 er den som udgangspunkt ren. Hører jorden under kategori 2 er den lettere forurenet og hvis jorden er mere forurenet end kategori 2, er den kraftigere forurenet.

Jordens kategori bestemmer hvor jorden må flyttes hen. Du kan enten selv finde et modtageanlæg, som er godkendt til at modtage den kategori jord, du skal have bortskaffet, eller du kan få kommunen til at anvise hvor jorden skal flyttes hen.

Hvilke pligter og rettigheder har kommunen?
Efter anmeldelse om flytning af jord kan kommunen kræve flere oplysninger og analyser af jorden, hvis vi mener, det er nødvendigt. Desuden kan kommunen stille vilkår for - eller modsætte sig, at jorden håndteres som anmelderen har ønsket. I sagsbehandlingsperioden må anmelderen ikke iværksætte opgravning og håndtering. Går der mere end 4 uger uden du har hørt fra os, må jorden flyttes til det anmeldte sted.

Genanvendelse

Jord bør genanvendes mest muligt i stedet for at deponeres. Selv om jorden genanvendes, kan jorden godt være anmeldepligtig ved flytningen. I nogle tilfælde kræver genanvendelsesprojektet også en tilladelse.

Hvis ren jord flyttes fra et område, hvor der ikke er anmeldepligtig, skal kommunen som udgangspunkt ikke informeres. I de tilfælde, hvor jorden ønskes flyttet til et landbrugsareal skal du være opmærksom på, at jorden ikke må udlægges i beskyttede naturområder eller lignende.

Jord, der ønskes udlagt med en tykkelse på over ½ m, skal måske godkendes af Planafdelingen i kommunen, og eventuelt kræver udlægningen en landzonetilladelse.

Jord der genanvendes må ikke indeholde affald i form af for eksempel slagger, asfalt, byggeaffald, husholdningsaffald m.m. Blandet jord og affald skal soldes/sorteres inden genanvendelse.

50 cm reglen

50 cm reglen er daglig tale for reglerne i jordforureningslovens §72b, hvis formål det er at sikre, at der ikke etableres følsom arealanvendelse på forurenede grunde, og at sikre at mennesker ikke udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger fra en eventuel forurening på ubefæstede arealer.

Det betyder, at alle der ejer/bruger et areal, der ændrer anvendelse til:

 • bolig
 • børneinstitution
 • offentlig legeplads
 • kolonihave
 • sommerhus

eller udfører bygge- og anlægsarbejder på ubebyggede dele af arealer, der anvendes til:

 • bolig (bortset fra en- og tofamilieshuse)
 • børneinstitution
 • offentlig legeplads
 • kolonihave
 • sommerhus

skal kunne dokumentere, at de øverste 50 cm jord ikke er forurenet eller sikre, at der er etableret en varig fast belægning.

Undtaget for disse regler er dog om- og tilbygninger samt anlægsarbejder på parcelhuse, nærmere bestemt en- og tofamilieshuse, med mindre der er tale om opførelse af en ny bolig. Man kan altså f.eks. omlægge sin have, etablere en terrasse, en udestue eller en tilbygning uden at sikre ren jord eller fast belægning.

Hvor gælder reglen
Reglen gælder overalt.

Hvis der på baggrund af historiske oplysninger om arealet, ikke er kendskab til eksisterende forurening, tilkørt fyldjord eller lignende og hvis ejendommen ligger udenfor et områdeklassificeret område vil reglen automatisk være opfyldt - og det vil ikke være nødvendigt at undersøge jorden.

Er jorden forurenet, skal der etableres et lag ren jord på mindst 50 cm, enten ved at det øverste lag forurenede jord udskiftes med ren jord, eller ved at der lægges et lag ren jord oven på den eksisterende jord.

Alternativt kan der etableres en "varig fast belægning". Det afgørende er, at belægningen effektivt hindrer kontakt med den underliggende forurenede jord.

Reglen skal altid være opfyldt og ikke kun ved anlægsarbejdets afslutning. Det betyder, at hvis laget på de 50 cm ren jord efterfølgende er blevet reduceret ved slid, kompaktering eller lignende, skal det retableres. På samme måde, skal en belægning, der ikke er intakt, udbedres.

Hvis det rene lag eller belægningen fjernes helt eller delvis, f.eks. ved et gravearbejde, skal den krævede tilstand genskabes. Hvis tilgængelig jord efterfølgende er blevet forurenet, f.eks. ved spild, skal der ligeledes ske udbedring.

Hvis bygge- og anlægsarbejde udføres på arealer, der allerede anvendes til én af de følsomme anvendelser gælder 50 cm reglen for de arealer, der er fysisk berørt af bygge- og anlægsarbejderne og den kommende arealanvendelse. Hvis f.eks. en bygning ved en boligbebyggelse rives ned, og arealet inddrages til lege- eller opholdsareal, skal reglen altså respekteres ved færdiggørelsen af arealet.

Hvis arealet er beliggende i områdeklassificeret område eller er kortlagt som forurenet, indebærer denne regel, at der skal foretages analyser af jorden fra de dele af arealet, der ikke er bebygget eller belagt med varig fast belægning. For ikke-kortlagte arealer, vil det normalt ikke være nødvendigt at lave analyser af jorden, såfremt arealet er beliggende i landzone eller områder der er undtaget fra områdeklassificeringen.

Sundhed og lettere forurenet jord

Hvis du bor på områdeklassificeret eller andet lettere forurenet areal, anbefaler Miljøstyrelsen at du tager nogle forholdsregler af hensyn til sundheden.

Det er for eksempel en god idé at vaske hænder og skifte sko efter udendørsleg og havearbejde – og at vaske hjemmedyrket frugt og grønt inden spisning.

Du kan ikke umiddelbart selv se eller lugte, om jord er lettere forurenet. Hvis du bor i byen, skal du regne med, at det er den, medmindre du har fået lavet undersøgelser af jorden, der viser, at jorden er ren. 

Siden er opdateret:
10.01.2017