Overenskomstforhandlingerne for det offentlige

Opdatering 29. april: Der er nu indgået forlig om nye overenskomster for de offentligt ansatte på alle områder. Dermed er storkonflikten afværget indtil videre.

I løbet af de seneste uger har parterne forhandlet i Forligsinstitutionen, og de resultater, som arbejdsgivernes og lønmodtagernes organisationer er blevet enige om, skal nu til afstemning blandt medlemmerne i de enkelte organisationer. Hvis resultaterne bliver stemt ned, vil der stadig kunne udbryde konflikt inden for de områder, hvor der måtte stemmes nej til  forligsaftalerne.

Resultaterne af afstemningerne ventes at foreligge i begyndelsen af juni.

Hvis det var kommet til en storkonflikt, ville dele af hjemmeplejen, hele borgerservice, store dele af administrationen på Rådhuset, hele skole- og dagtilbudsområdet og tandplejen være blevet omfattet af strejke eller lockout i Tønder Kommune.

 

Opdatering 18. april: Forligsmanden har i dag besluttet at udsætte konfliktvarslerne på det offentlige arbejdsmarked i yderligere to uger. Det betyder som udgangspunkt, at de varslede strejker er udsat til den 6. maj og lockouten til den 12. maj.

Parterne har nu de kommende to uger til at forhandle videre i forligsinstitutionen om nye overenskomster for de offentligt ansatte.

Hvis forhandlinger bryder sammen, inden de to uger er gået, kan forligsmanden dog erklære forhandlingerne definitivt afsluttet, og i så fald kan både strejke og lockout træde i kraft fem dage senere.     

 

Opdatering 28. marts: Forligsmanden har onsdag aften besluttet at udsætte en evt. konflik på det offentlige arbejdsmarked, så strejke og lockout indtil videre tidligst kan træde i kraft henholdsvis 22. og 28. april. Der er dog mulighed for, at forligskvinden inden for de næste 14 dage kan erklære forhandlingerne afsluttet uden resultat, og så kan konflikten begynde fem dage senere. Men indtil videre er strejke og lockout udsat til 22. og 28. april.

I Tønder Kommune er der varslet strejke for de to hjemmeplejedistrikter i Tønder samt distriktet i Løgumkloster. Desuden er der strejkevarsel for de HK-ansatte i Borgerservice i Tønder Kommune.

Ender det med strejke, vil hjemmehjælpsmodtagerne i de berørte distrikter opleve, at rengøringen ikke bliver udført. Alle livsnødvendige og uopsættelige opgaver som hjælp til medicin og personlig pleje vil dog fortsat blive løst.

I Borgerservice vil der være reduceret mandskab, så her kan man forvente lange ventetider, og der vil også være opgaver, som ikke kan udføres under konflikten.

Som modsvar på de varslede strejker har arbejdsgiverne varslet lockout for store dele af det offentlige arbejdsmarked. Træder lockouten i kraft, bliver endnu flere områder ramt i Tønder Kommune. Hele skole- og dagtilbudsområdet vil være omfattet, og det vil med stor sandsynlighed sige, at både skoler, sfo’er, dagplejen samt børnehaver og vuggestue lukker.

Også den kommunale tandpleje vil blive ramt af lockouten og lukke, og det samme gælder Jobcentret og store dele af rådhuset.

Thomas Dam, der er chef for Borgerservice, oplyser, at man lige nu er ved at kigge på, hvordan nødberedskabet skal fungere, hvis det kommer til strejke og lockout.

- Vi skal naturligvis tage os af de opgaver, som er livsnødvendige og uopsættelige. Derfor laver vi et nødberedskab, som kan tage sig af disse opgaver inden for hjemmeplejen. I forhold til Borgerservice vil der sandsynligvis også være et nødberedskab, som tager sig af udbetaling af ydelser, så borgerne kan få kontanthjælp, sygedagpenge og lignende, selvom der bliver lockout.

​​​​​​​- Jeg forventer også, at der vil være et nødberedskab i tandplejen, siger Thomas Dam, der videre fortæller, at hele handicapområdet vil være undtaget af lockouten.

​​​​​​​Fakta:

 • Det er de faglige organisationer, der har udsendt strejkevarslet til den 4. april
 • Det er arbejdsgivernes organisationer, der har varslet lockout, og de er varslet til den 10. eller 16. april
 • Den 28. marts har forligsmanden udsat konflikten, så strejke og lockout indtil videre tidligst kan træde i kraft henholdsvis 22. april og 28. april
 • Den 18. april har forligsmanden udsats konfliktvarslerne yderligere to uger, så strejke kan træde i kraft den 6. maj og lockout den 12. maj, hvis forhandlingerne ikke fører til et resultat
 • Nødberedskaberne bestemmes af kommunen og de respektive faglige organisationer. Det sker ud fra en rammeaftale om nødberedskab, som de centrale parter aftaler

Tilbagebetaling

Hvis strejke og lockout bliver en realitet, og der ikke er mulighed for at få passet børn i dagpleje, daginstitution eller sfo, vil forældrebetalingen for den pågældende periode blive tilbagebetalt.

Sparede lønkroner

Ved en evt. konflikt vil Tønder ligesom alle andre kommuner i landet spare penge til løn til de strejkende og lockoutede medarbejdere.

Hvordan de sparede lønkroner i Tønder Kommune skal anvendes bliver nu en opgave, Økonomiudvalget skal se nærmere på og komme med indstilling om.

Spørgsmålet tages op i udvalget på baggrund af et udspil fra SF, der har foreslået, at ikke udbetalte lønmidler øremærkes til de berørte områder og efter konflikten primært anvendes til efter- og videreuddannelse af medarbejderne og til vikardækning.

SFs forslag blev behandlet på Kommunalbestyrelsens marts-møde, og det blev besluttet at oversende forslaget til Økonomiudvalget.

Op til 1.400 medarbejdere kan blive berørt

Hvor mange af de ansatte i Tønder Kommune bliver i givet fald omfattet af strejke og lockout?

Vi kender ikke det præcise antal, for vi har ikke krav på information om de ansattes tilhørsforhold til de faglige organisationer. Men i alt er op mod 1.400 medarbejdere beskæftiget inden for de områder, der vil være omfattet af en evt. konflikt.

Det drejer sig om godt 800 ansatte inden for skole- og dagtilbudsområdet og den kommunale tandpleje, ca. 145 inden for pleje- og omsorgsomådet og ca. 440 inden for det administrative område.

Hvis ikke det lykkes parterne at finde en løsning, kan hjemmeplejen i Tønder og Løgumkloster og Borgerservice i hele kommunen blive ramt at strejke fra 4. april, mens lockouten for skole- og dagtilbudsområdet, den kommunale tandpleje og resten af administrationen kan træde  kraft fra 10. april. 

Nødberedskab i hjemmeplejen

Tønder Kommunes hjemmepleje er et af de områder, der bliver ramt, hvis konflikten på det offentlige arbejdsmarked udvikler sig til strejke.

Strejken vil ramme hjemmeplejedistrikterne Tønder Øst, Tønder Vest og Løgumkloster. Mellem parterne er der dog indgået en aftale om nødberedskab, der sikrer, at livsvigtige og uopsættelige opgaver stadigvæk bliver løst.

Nedenfor kan du se en oversigt over, hvilke opgaver der bliver løst, hvis strejken rammer. Ved nogle af opgaverne vil hjemmeplejen lave en individuel konkret vurdering af, hvorvidt den enkelte borger har behov for hjælp til disse opgaver. Opgaverne, der er omfattet af en individuel vurdering, er markeret med rødt.

Opgaver, der bliver løst i tilfælde af strejke

 • Medicin
  • Smertelindring
 • Sårpleje
 • Ernæring / væske
 • Inkontinens / bleskift / toiletbesøg
 • Nedre toilette (kun ved)
  • Stomi
  • Kateder
  • Blebruger
 • Terminalpleje
 • Nødkald
 • Støttestrømper (konkret vurdering)
 • Indkøb af dagligvarer (konkret vurdering)
 • Personlig pleje (konkret vurdering)

Opgaver, der ikke bliver løst i tilfælde af strejke

 • Bad (herunder barbering, negleklip, hårvask)
 • Tøjvask
 • Indkøb
 • Rengøring
 • Affald
 • Fodbad
 • Sengeredning
 • Opvask
 • Post (hentning af al post)

 

Siden er opdateret:
29.04.2018