Indvinding af vand

Med enkelte undtagelser kræver det altid tilladelse at indvinde grundvand og overfladevand

Vi behandler ansøgninger om indvinding af grundvand og overfladevand til stalddrift, husholdning (hvor tilladelse er krævet), markvanding, havevanding, og indvinding til varme- og køleanlæg.

Hvordan søger jeg om tilladelse?
Du søger om tilladelse via hjemmesiden Byg og Miljø, som du finder i boksen "Betjen dig selv" øverst på siden. Du starter her et nyt projekt og vælger et ansøgningsskema, der passer til det du vil søge. Du kan i søgefeltet søge på "boring", hvis du ønsker at etablere en boring. Ønsker du at indvinde fra din boring, kan du i søgefeltet skrive "indvinding".

Til ansøgningen skal du vedhæfte:
Til ansøgningen skal du udfylde og sende et skema for "Gennemgang af boring/brønd til indvinding af grundvand". I skemaet udfylder du oplysninger om boringen og overbygningen eller brønden. Vi skal bruge oplysningerne for at kunne vurdere, om din boring eller brønd er indrettet efter gældende regler. Du finder skemaet i boksen "Betjen dig selv" øverst på siden.

Du skal tage billeder af din boring og overbygning eller brønd. Du skal tage billeder udefra og indefra. Du skal også tage billeder af eventuelle kilder til forurening, som ligger nær boringen. Det kan være olietanke, møddinger, ensilageopbevaring, gylletanke og bygninger. Vi skal sammen med boringsgennemgangen bruge billederne for at kunne vurdere, om din boring er indrettet efter gældende regler.

Hvis din boring er mere end 10 meter dyb, skal du også udfylde og vedhæfte en VVM anmeldelse. Det er VVM-bekendtgørelsen, der stiller krav om, at ansøger skal VVM anmelde boringer, der er mere end 10 meter dybe. Du finder skemaet i boksen "Betjen dig selv" øverst på siden.

Hvornår behøver jeg ikke tilladelse?

 • Du indvinder overfladevand (vandløb eller sø) som drikkevand til køerne på marken
 • Din ejendom ligger ikke indenfor et vandværks forsyningsområde, og du bruger kun vandet fra din boring eller brønd til husholdningsbrug (drikkevand m.m.).
   

Hensynet til andre interesser

Indvinding af grundvand og overfladevand skal være så skånsom som muligt. Indvindingen må ikke påvirke anden indvinding til drikkevand væsentligt, og påvirkningen af vandstanden i vandløb og i vådområder må ikke forringe mulighederne for dyre- og plantelivet.

Vores kommuneplan beskriver:

I områder hvor det skønnes, at der ikke findes tilstrækkelige grundvandsressourcer til at dække alle behov, skal fordelingen af grundvandsressourcerne prioriteres således:

 1. prioritet: Indvinding af vand til befolkningens almindelige vandforsyning, som omfatter husholdninger, almindeligt landbrug (ikke markvanding), institutioner og lignende
 2. prioritet: Opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb og vådområder
 3. prioritet: Anvendelse af grundvand til andre formål, som afvejes indbyrdes efter en samfundsmæssig helhedsvurdering. Eksempler på sådanne anvendelser kan være indvinding til markvanding og industriformål.

Indvinde fra ny boring

Ønsker du at etablere en ny boring, skal du først have tilladelse til at etablere den.

Når den er etableret skal du søge om at bruge den. Det er ikke tilladt at bruge din boring før du har fået tilladelse til det. Tilladelse nummer to bliver lavet på baggrund af de oplysninger, der kommer under borearbejdet og eventuelle andre oplysninger, der i den første tilladelse er sat vilkår om.

Boringen skal altid udføres af en brøndborer med A-bevis, og skal være udført og indrettet efter gældende regler. Brøndboreren må ikke etablere boringen før han har set dokumentation fra os om at boringen må udføres.

Markvanding og krydsoverensstemmelse

Markvanding er omfattet af krydsoverensstemmelseskrav (GLM-krav). Det betyder blandt andet at du kan blive trukket i hektarstøtte, hvis du ikke overholder krav på området:

 1. Grundvand og overfladevand må ikke indvindes uden tilladelse
 2. Vandindvindingsanlæg skal være forsynet med en måler så den mængde vand der indvindes kan måles. Kommunalbestyrelsen kan bestemme hvilken type måler, der kan accepteres
 3. Ejeren af et vandindvindingsanlæg skal hvert år indberette årsindvindingen til kommunalbestyrelsen
 4. Vilkåret i tilladelsen vedr. maksimal indvindingsmængde af grundvand og overfladevand pr. år må ikke overskrides.

Det er NaturErhvervstyrelsen, der er kontrolmyndighed og NaturErhvervstyrelsen og Naturstyrelsen er regelansvarlig. I NaturErhvervstyrelsens vejledning om krydsoverensstemmelseskontrol kan du læse mere om kravene.

Grundvandssænkning

Hvis du har brug for at sænke grundvandsspejlet skal du altid give os besked. Du kan under specielle forudsætninger foretage en sænkning af grundvandsspejlet uden tilladelse, men du skal fortsat give os besked, og vi vurderer, om du kan foretage sænkningen umiddelbart eller om det kræver en tilladelse.

Som udgangspunkt behøver du ikke tilladelse, hvis

 • Grundvandsmængden du oppumper er mindre end 100.000 m3/år.
 • Varigheden er mindre end to år
 • Der ingen vandværksboringer er indenfor en afstand på 300 m fra grundvandssænkningen
 • Statslige bygge- og anlægsarbejder kræver ingen tilladelse efter vandforsyningsloven, men må kun pågå efter forhandling med kommunen

Hvordan fordeler vi vandmængder?

Med baggrund i Vandforsyningsplanen, Vandområdeplanerne og Naturbeskyttelsesloven skal vi fordele grundvandet. Vi skal først sikre drikkevandsinteresserne, herefter natur og vandløb og endelig erhverv (se "Hensynet til andre interesser").

I Vandområdeplanerne 2015-2021 er der miljømål for de fleste vandløb i vores kommune. Miljømålene for de fleste vandløb skal være god, og der er mange vandløb, der ikke kan leve op til det. Vandløbene er opdelt i typologi 1, 2 og 3. Vandområdeplanen 2015 – 2021 beskriver, at indvinding i forhold til vandløb med typologi 2 og 3 ikke har betydning for vandløbskvaliteten, og dermed miljømålet for vandløbet. Vi skal derfor kun vurdere indvindingen i forhold til vandløb med typologi 1.

Efter naturbeskyttelsesloven skal vi sikre, at der ikke sker en ændring af naturtilstanden i vandløb og natur. En ændret indvinding kan betyde en ændring af naturtilstanden i både vandløb og natur.

Vi arbejder for at miljømålene for vandløbene bliver opfyldt, og naturtilstanden i vandløb og natur ikke ændres til det værre. Vi arbejder også for, at alle jordbesiddere får det vand tildelt, som de har brug for. Vi regulerer derfor fornyelser af eksisterende tilladelser efter det reelle forbrug, der har været de sidste fem til ti år. Ved behandling af nye ansøgninger tildeler vi som udgangspunkt cirka 1.000 m3 vand pr. hektar til markvanding.

Vi bruger blandt andet de seneste 10 års indberetninger af vandforbrug til at se, hvilken mængde, der er behov for. Hvor den tilladte mængde i den periode er blevet brugt, vil vi som udgangspunkt fortsat tildele 1.000 m3 pr. hektar til markvanding.

Er der i perioden brugt mindre, vil vi reducere mængden. Som udgangspunkt tager vi den højeste indberettede mængde og lægger 25 % til. Herved tager vi højde for specielt tørre somre.

Uanset tidligere indvundne mængder, kan vi om muligt tillade mere end 1.000 m3 pr. hektar, hvis det kan dokumenteres, at der fremadrettet bliver brug for højere mængder.

Vi trækker tilladelsen tilbage, hvis den ikke er brugt de seneste fem år, og ejer ikke kan dokumentere, at det vil komme til at ske fremadrettet.

Hvor længe varer en tilladelse til indvinding?

Varigheden for en tilladelse er maksimalt op til de angivne antal år herunder:

10 år: Havevanding, overfladevand og køle/- varmeindvinding

15 år: Markvanding

30 år: Vandværker og egen drikkevandsforsyning

Ændring af tilladelse

Du må kun bruge din boring eller brønd til det du har tilladelse til. Er formålet ændret, skal du søge om tilladelse til det nye formål.

VVM Anmeldelse

Når du søger om tilladelse til at indvinde grundvand, skal du også VVM-anmelde det, hvis din boring er mere end 10 meter dyb. Ansøger skal udfylde et VVM-anmelderskema og lægge det ved ansøgningen. Du finder skemaet i boksen "Betjen dig selv" øverst på siden.

Det er VVM-bekendtgørelsen, der stiller krav om, at ansøger skal VVM anmelde boringer, der er mere end 10 meter dybe

Ny ejer eller forpagter af anlæg og tilladelse

Har du bortforpagtet eller solgt dit anlæg (boring eller brønd) til vanding, skal vores grundvandsgruppe have direkte besked. Se kontaktboksen til højre her på siden.

 

Siden er opdateret:
23.07.2019