Boring og brønd

Der er krav til boringens indretning

- og omkring en boring er der, afhængig af boringens anvendelse, krav om fredningsbælte og beskyttelseszoner

Indretning af boring og brønd
En boring skal være indrettet således, at den udgør en så lille en forureningstrussel overfor grundvandet som muligt. Der stilles i tilladelsen derfor vilkår til boringens indretning.

En boring skal altid være afsluttet med en overbygning. Overbygningen skal være tæt og aflåselig.

Tilladelse til boring og brønd
Du må ikke etablere en boring eller brønd uden vores tilladelse. Du skal herefter have særskilt tilladelse til at bruge den – dog med undtagelse af, at du bor udenfor et vandværks forsyningsområde og udelukkende vil bruge den til drikkevand (husholdning). Her skal du have tilladelse til at etablere boringen, men ikke til at bruge den til husholdning alene.

Fredningsbælte

Omkring vandværksboringer og -brønde er der fastlagt et fredningsbælte med en radius på 10 m. Omkring øvrige boringer og -brønde til indvinding af grundvand er fredningsbæltet fastlagt til en radius på 5 m.

Her er det er ikke tilladt at opmagasinere, bruge eller blande gødning og bekæmpelsesmidler, der kan forurene grundvandet. Heller ikke opbevaring af tom emballage er tilladt.

Bruger du din boring til påfyldning af marksprøjte kan du finde løsningsmodeller her.

Det er os som kommune, der skal føre tilsyn med fredningsbæltet.

25 meters beskyttelseszone

Omkring en vandværksboring er der fastlagt en beskyttelseszone med en radius på 25 m.

I beskyttelseszonen må brug af pesticider, samt dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål ikke foretages.

Det er NaturErhvervstyrelsen, og ikke kommunen, der skal føre tilsyn med 25 meters beskyttelseszonen.

Sløjfning af boringer og brønde

Boringer og brønde fungerer som forbindelsesled mellem jordoverfladen og grundvandsmagasinerne. Derfor er risikoen for forurening af grundvandet altid større omkring boringer og brønde.

Ubenyttede boringer og brønde skal derfor sløjfes efter gældende regler. Sløjfningen må kun foretages af en brøndborer med A-bevis.

Inden boringen bliver sløjfet skal du give os besked. Når boringen er sløjfet, skal du sørge for, at vi får tilsendt en kopi af sløjfningsrapporten.

Eksempel på en godkendt boringsindretning

Siden er opdateret:
12.01.2017