Ejendomsskat

Tønder Kommune udsender hvert år i januar måned ejendomsskattebilletten, der er gældende for det indeværende år til din digitale postkasse

Ejendomsskattebilletten indeholder oplysninger om hvilke afgifter og grundskatter, der er pålagt ejendommen.

Det drejer sig om:

Grundskyld

Grundskatten - også kaldet grundskylden - beregnes med en promille på grundlag af den afgiftspligtige grundværdi, der er gældende for ejendommen.

Det er SKAT der ansætter ejendommenes grundværdi, og herunder den afgiftspligtige grundværdi. Ved de årlige budgetforhandlinger fastsætter Kommunalbestyrelsen grundskyldspromillen for det kommende år.

Hvis du mener, der er fejl i ejendomsværdien og herunder grundværdien for din ejendom, kan du indsende en begrundet skriftlig klage til SKAT.

For Region Syddanmark kan du sende klagen til:
SKAT Midt- og Sydsjælland, Ejendomsvurdering Haderslev, Christian X’s Vej 22, 6100 Haderslev.
Telefonnummeret til SKAT er: 72 22 18 18.

Du kan også henvende dig via Tast Selv på SKAT’s hjemmeside.

Læs mere om grundskyld og klagemuligheder på  SKAT's hjemmeside.

Skorstenfejerafgift

Afgiften opkræves på vegne af skorstensfejermesteren, der årligt meddeler kommunen hvor stort et beløb, der skal opkræves på den pågældende ejendom.

Har du spørgsmål i forbindelse med skorstensfejerafgiften og/eller det tekniske omkring indfyringsstedet og skorstenen, bedes du rette henvendelse til skorstensfejermesteren.
Tønder Kommune er delt op i to distrikter, og kontaktoplysninger til skorstensfejermestrene er vedlagt skattebilletten. Husk eventuel afmelding af skorsten skal ske direkte til skorstensfejermesteren.

Administrationsgebyr for affald

En gang årligt sammen med ejendomsskatten opkræves et administrationsgebyr for affald. Gebyret opkræves hos alle husstande i kommunen, herunder sommerhuse og kolonihaver.

Administrationsgebyret er i 2018 på 25 kr.

Administrationsgebyret er lovbestemt, og det skal dække husholdningernes andel af de omkostninger, som kommunen har til administration af affaldsområdet. Det er blandt andet affaldsplanlægning, regulativudarbejdelse og udgifter til staten for statslige registre og databaser.

Andre afgifter

Eksempler på andre afgifter er:

  • rottebekæmpelse, som vi opkræver på 1. rate ejendomsskat. Du kan få yderligere oplysninger i takstbladet.
  • digebidrag.

 

Betaling af ejendomsskatten
Den samlede ejendomsskat deles på to rater. Den første rate forfalder til betaling medio februar og dækker hele første halvår. Den anden rate forfalder til betaling medio august og dækker andet halvår. Vi sender ikke en regning, hvis det er registreret, at betalingen af ejendomsskatten er tilmeldt pengeinstitutternes betalingsservice (PBS).

Hvis betalingen af ejendomsskatterne ikke er tilmeldt PBS, sender vi en regning til din digitale postkasse cirka 14 dage inden forfaldsdato. 

CVR-registrerede virksomheder - har mulighed for at få ejendomsskattebilletten sendt som en elektronisk faktura. Det kræver, at Team Ejendomsskat får oplyst virksomhedens EAN-nummer. Team Ejendomsskat kan kontaktes på 74 92 95 45.

Hvis ratebetalingerne ikke betales rettidigt, opkræver vi renter, som tilskrives ved hver påbegyndt måned fra forfaldsdatoen og indtil betaling sker. Ved udsendelse af rykkerskrivelse pålægger vi et rykkergebyr på 250 kr. Har du spørgsmål vedrørende betaling kan du kontakte Team Opkrævning på tlf. 74 92 92 00. 

Lån til betaling af ejendomsskat
Personer, der modtager pension i henhold til sociallovgivningen eller modtager efterløn, har mulighed for at få et kommunalt lån til betaling af grundskylden.

Du kan søge om lån til betaling af ejendomsskat i boksen "Betjen dig selv" øverst på siden.

Siden er opdateret:
19.12.2016