Flexbolig

Flexboligordning

En flexboligtilladelse er en tilladelse til, at en helårsbolig må benyttes både som helårsbolig og som fritidsbolig. Boligen beholder sin status som helårsbolig, og det vil ikke kræve byggetilladelse, at tage boligen i brug som helårsbolig igen.

Hvem kan søge?

 • Ejendommens ejer
 • Rådgivere, for eksempel advokater eller ejendomsmæglere, kan søge på vegne af ejer, hvis denne er indforstået med det

Hvordan søger du?
Du sender en mail eller et brev til Tønder Kommune med de nedennævnte oplysninger:

 • ansøgers navn og adresse
 • boligens adresse
 • har ansøger planer om, at udleje boligen som fritidsbolig?
 • i givet fald til hvor mange personer ad gangen?

Se nedenfor, hvornår vi ikke kan give tilladelse - og hvornår vi generelt giver tilladelse.

Hvornår kan vi IKKE give flexboligtilladelse?

Der kan ikke gives flexboligtilladelse til

 • Boliger som ikke indenfor de seneste 3 år har været lovligt anvendt som helårsboliger
 • Helårsboliger ejet af udlændinge eller udenlandske selskaber, fonde m.m., som efter erhvervelsesloven ikke kan erhverve danske sommerhuse, medmindre disse kan fremvise en tilladelse fra Justitsministeriet
 • Helårsboliger som kommunen ikke ønsker skal kunne vende tilbage til helårsstatus. Dette kan være pga. dårlig stand, ringe størrelse eller uhensigtsmæssig beliggenhed, f.eks. i naturområder eller i områder af høj landskabelig værdi
 • Helårsboliger som efter anden lovgivning, f.eks. landbrugsloven, skal opretholdes som helårsboliger.
 • Helårsboliger omfattet af lokalplaner indeholdende helårspligt. (Gælder i øjeblikket for lokalplanerne 039-5.4, 040-5.4, 042-5.4, 212, 214 og 230 i Havneby og for lokalplan 12.01 i Møgeltønder)
 • Helårsboliger som er omfattet af servitut med helårspligt. (Gælder bl.a. for et antal ejendomme indenfor lokalplan 227 i Havneby)

Hvornår giver vi generelt flexboligtilladelse?

Der gives med de ovennævnte undtagelser generelt flexboligtilladelse til:

 • Helårsboliger på under 100 m²
 • Helårsboliger med mere end 50 meter til nærmeste helårsbeboelse (målt bygning til bygning), uanset størrelse
 • Andre helårsboliger efter konkret vurdering. I vurderingen indgår bl.a. risiko for nabogener, hensyn til områdets karakter og mulighed for parkering

Nabogener

Flexboliger kan udlejes ligesom sommerhuse, og det skal derfor overvejes om det vil kunne medføre gener for naboer. Udleje til en enkelt familie ad gangen vil normalt ikke medføre gener.

Hvis der er mere end 10 sengepladser, skal der laves afværgeforanstaltninger for at beskytte naboer. Det kan for eksempel være opsætning af plankeværk, støjmur og/eller fjernelse af mulighed for åbning af vinduer og døre vendt imod nabo.

Områdets karakter

Hvis lokalplan eller kommuneplan udlægger området til boligområde, skal anvendelsen være af en sådan karakter, at den kan indpasses i et boligområde, og at den ikke i sig selv vil udløse lokalplanpligt.

Der kan ikke udlejes i et omfang, som ikke er foreneligt med områdets karakter af boligområde.

Parkering

Der skal være tilstrækkeligt med parkeringspladser på egen grund. Dette gælder dog ikke for områder med parkeringsfond, for eksempel Tønder Midtby.

Oplysninger til ansøger

I forbindelse med afgørelsen gøres ansøger opmærksom på sommerhuslovens regler angående forbud imod erhvervsmæssig udlejning. Udlejning af 1 eller 2 fritidsboliger som ejeren også selv anvender anses normalt ikke for erhvervsmæssig udlejning.

I forbindelse med flexboligtilladelser i landzone vil kommunen som udgangspunkt tillade, at flexboligen ligestilles med helårsboliger, som kan udvides op til 250 m2 uden krav om landzonetilladelse.

Klageadgang

Kommunens afgørelser om flexboliger er endelige, og kan ikke påklages til en højere administrativ myndighed i henhold til boligreguleringslovens § 45 stk. 2.
Hvis der meddeles afslag begrundet i et forbud efter anden lovgivning, kan der være klageadgang i forhold til denne vurdering. I så tilfælde vedlægges relevant klagevejledning ved afgørelsen.

Kommunens afgørelse om at flexboligen skal ligestilles med helårsboliger, som kan udvides op til 250 m2 uden krav om landzonetilladelse træffes efter planloven og kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Siden er opdateret:
19.06.2016