Handicappet i job og hjælpemidler

Der er forskellige ordninger, som kan kompensere for dit handicap på arbejdspladsen, såsom personlig assistance, hjælpemidler og indretning af arbejdspladsen eller fortrinsadgang, der kan gøre det nemmere at komme til jobsamtale.

Læs om mulighederne på specialfunktionen for handicap's hjemmeside 

Henvend dig til jobcenterets handikapkonsulent Anita Hansen på Tlf. 23 69 82 17 for at få at vide, om disse ordninger er aktuelle for dig.

Personlig assistance

Personlig assistance i arbejdsmæssig sammenhæng er et af de redskaber, der skal sikre, at erhvervsaktive personer med funktionsnedsættelse får samme muligheder, som andre på arbejdsmarkedet.

Det betyder, at der kan kompenseres via praktisk bistand eller særlig personlig støtte, når fysisk eller psykisk/kognitiv funktionsnedsættelse medfører barrierer for opgavevaretagelsen.

Personlig assistance kan i arbejdsmæssig sammenhæng kombineres med de øvrige kompenserende ordninger.

Bemærk: Tilskud til personlig assistance kan først bevilges, når du er i job/tilbud eller er begyndt på uddannelse forud for et konkret ansættelsesforhold.

Hvordan søger jeg?

Ansøgning afleveres til jobcenteret.

Læs mere om personlig assistance.

Hjælpemidler

Du kan søge om at få bevilget hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning. Hjælpemidler kan bevilges i forbindelse med deltagelse i tilbud efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats samt til dig, der er i job.

Jobcenteret bevilger arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning og hjælpemidlet kan bevilges enten som udlån eller som tilskud.

Hvordan søger jeg?

Du udskriver et ansøgningsskema fra bmhandicap.dk eller får et udleveret ved henvendelse til dit jobcenter.

Læs mere om hjælpemidler.

Isbryderordning

Løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse, kaldes også ”Isbryderordningen”. Den giver dig som nyuddannet med funktionsnedsættelse mulighed for at opnå erhvervserfaring inden for det fagområde, din uddannelse har kvalificeret dig til. Det gælder, uanset om uddannelsen er erhvervsfaglig eller teoretisk. Det er en betingelse, for at kunne benytte ordningen, at jobbet er inden for det fagområde, som uddannelsen har kvalificeret dig til.

Bemærk: Der er ikke krav om forudgående ledighed eller om medlemskab af en A-kasse.

Hvordan gør jeg?

  • Hvis du selv har fundet et job, skal du henvende dig i jobcenteret
  • Hvis du er mellem af en A-kasse og er dagpengeberettiget, skal du kontakte din A-kasse og orientere om ansættelsen
  • Du kan først starte i jobbet, når alle aftaler er på plads.

Læs mere om isbryderordningen.

Fortrinsadgang

Kvalificerede ansøgere med funktionsnedsættelse kan søge om fortrinsadgang til opslåede stillinger og bevillinger (taxibevillinger, kiosk mv.) i det offentlige. Ordningen kan tilbydes til stillinger på alle niveauer, også elevpladser.

Hvis jobcenteret har vurderet, at du kan benytte fortrinsadgang til en ledig stilling, har du krav på en ansættelsessamtale. Hvis du vælger selv at gøre opmærksom på, at du søger med fortrinsadgang på grund af funktionsnedsættelse – uden at kontakte jobcenteret – har du krav på ansættelsessamtale, såfremt de formelle uddannelseskrav for stillingen er opfyldt. Du ansættes, hvis arbejdsgiveren vurderer, at du er den bedst kvalificerede til jobbet.

Hvad gør jeg?

Kontakter din bopælskommunes jobcenter, der vil vurdere, om du er omfattet af muligheden.

Læs mere om fortrinsadgang

Mentorordning

Du har måske mulighed for at få bevilget mentor, hvis du i en periode har behov for særlig støtte for at kunne deltage i eller fastholdes i et beskæftigelsesrettet tilbud i uddannelse eller job. Du behøver ikke have en funktionsnedsættelse for at få bevilget mentor.

En mentor er ofte en frikøbt medarbejder, men kan også bestilles fra fx et mentorkorps.

Hvad gør jeg?
For at finde ud af om du har mulighed for at benytte mentorordningen, skal du kontakte jobcenteret, da det er dem, der administrerer ordningen.

Læs mere om mentorordningen

 

Siden er opdateret:
04.05.2016