Fleksjob

Et fleksjob er en mulighed for dig, hvis du har nedsat arbejdsevne, og derfor ikke kan arbejde på almindelige vilkår. Det er kommunen, der efter indstilling fra Rehabiliteringsteamet vurderer, om din arbejdsevne er varigt nedsat. Alle muligheder for genoptræning og omplacering skal være undersøgt.

  • Et fleksjob er et almindeligt arbejde, hvor der dog tages hensyn til, at din arbejdsevne er varigt nedsat pga. sygdom.
  • Du kan få et fleksjob, hvis du ikke er i stand til at arbejde på normale vilkår, er under 65 år og ikke modtager førtidspension.
  • Både private og offentlige arbejdsgivere kan oprette fleksjob.

Du kan kontakte jobcenteret på enten tlf. 74 92 93 93  eller mail: jobcenter@toender.dk, for at få mere at vide om fleksjob. 

Nye regler om fleksjob

Arbejdet tilrettelægges ud fra dit behov for at blive skånet - både med hensyn til arbejdstid og opgaver.

Arbejdstempoet bliver så vidt muligt tilpasset, det du kan klare, og du får de pauser, du har behov for. Det er også muligt at aftale en daglig nedsat arbejdstid.

Hvis du er ansat i dit nuværende fleksjob inden 1. januar 2013

Du får overenskomstmæssig løn, når du er i fleksjob. Dine arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer.

Arbejdsgiveren får et offentligt tilskud, der svarer til halvdelen eller to tredjedele af den mindste overenskomstmæssige løn. Hvor stort tilskuddet er, afhænger af din arbejdsevne. Tilskuddet tages løbende op til vurdering og kan øges, mindskes og helt bortfalde, hvis din arbejdsevne ændres.

Hvis du er ansat i et fleksjob fra 1. januar 2013

Du får løn for den arbejdsindsats, du reelt yder. Derudover får du et fleksløntilskud til lønnen fra kommunen, der beregnes med udgangspunkt i 17.550 kr. (2015) og 17.745 kr. (2016) om måneden, der svarer til 98 pct. af højeste dagpengesats.

Fleksløntilskuddet fra kommunen bliver reguleret på baggrund af din lønindtægt, og aftrappes med en modregningssats på 30 pct., indtil den samlede indtægt i 2016-niveau udgør 13.839 kr. pr. måned brutto. For den lønindtægt, der ligger over 13.839 kr. nedsættes fleksløntilskuddet med 55 pct.

Den ansatte i fleksjob skal indbetale et bidrag til ATP på 5 pct. af det beregnede fleksløntilskud, dog maksimum 500 kr. om måneden (2016). Derudover indbetaler kommunen et bidrag til ATP for antallet af timer med fleksløntilskud.

Tilskuddet og lønnen kan tilsammen højst udgøre niveauet for løn, ved ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår i den pågældende stilling.

Din arbejdstid og aflønning i fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller derefter

Ved oprettelsen af fleksjobbet skal jobcenteret komme med en vurdering af din arbejdsevne i fleksjobbet. Dvs. hvor mange arbejdstimer du kan arbejde i fleksjobbet og med hvilken ar-bejdsintensitet. Vurderingen skal danne grundlag for aftalen om ansættelsen i fleksjobbet mellem dig og din arbejdsgiver, herunder om arbejdstid og aflønning.


Kontakt

Jobcenter Tønder
Jomfrustien 2
6270 Tønder

Tlf. 74 92 93 93 
jobcenter@toender.dk

Åbningstider: 
man – ons kl. 10-15 
tors kl. 10-17 
fre kl. 10-13​​​​​​​

Siden er opdateret:
03.12.2016