Affald og genbrug

I Tønder Kommune er det Tønder Forsyning, der står for den daglige drift og håndtering af dit affald.

Tønder Forsynings hjemmeside kan du blandt andet finde oplysninger om genbrugspladser, affaldsgebyrer samt sortering og afhentning af dit affald.

Som borger har du pligt til at sortere dit affald og benytte dig af de ordninger, kommunen har fastlagt. Du kan læse om reglerne for sortering og bortskaffelse af dit husholdningsaffald i "Regulativet for husholdningsaffald".

I affaldsplanen kan du læse om de planer kommunen har for affaldsområdet og hvilke emner, vi vil tage op i de kommende år.

Afbrænding af affald

Det er ikke tilladt at afbrænde nogen former for affald i dit private fyringsanlæg eller i din brændeovn, da det forurener og udvikler giftige dampe.

Du må derfor ikke brænde for eksempel reklamer, paller, spånpladerester, gammelt plankeværk, havemøbler eller andre former for behandlet træ af i dit private fyringsanlæg eller i din brændeovn.

Affaldet skal du i stedet aflevere i din genbrugsbeholder eller på genbrugspladsen.

Du kan læse mere om reglerne for brændeovne og fyringsanlæg i vores folder "Fyring i fastbrændselsfyr".

Afbrænding af haveaffald

Her gælder der særlige regler.

Du må brænde:

  • Haveaffald i perioden 1. december til 1. marts (kun i landzone)
  • Rent, tørt træ på indrettede bålpladser
  • Haveaffald Sankt Hans aften

Vær altid opmærksom på vindretningen og afstandskrav, så du ikke generer dine naboer.

Du kan læse mere om afbrænding i vores folder Klar besked om afbrænding

Bygge- og anlægsaffald

Som borger skal du sikre, at dit genanvendelige affald bliver sorteret og bortskaffet korrekt.

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang. Dette nedbringer mængden af affald til forbrænding og deponering, og mindsker forbruget af nye ressourcer.

Ved nedrivninger, renoveringer, tilbygninger og nybyggerier skal bygherren anmelde det affald som fremkommer, hvis:

  • der er over 1 tons affald eller
  • affaldet vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg.

Alle typer affald skal anmeldes uanset om det er uforurenet, genanvendeligt, forbrændingsegnet eller deponeringsegnet.

Du skal anmelde dit byggeaffald via Byg og Miljø (BOM) eller via vores anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald.

I vores vejledning om bygge- og anlægsaffald og i vores nyhedsbrev nyhedsbrev august 2014 og nyhedsbrev november 2014 kan du læse mere om håndtering af affaldet.

Indsamling af genanvendeligt affald

Frivillige foreninger og organisationer kan søge Tønder Kommune om tilladelse til at indsamle genanvendeligt affald i form af aviser/papir, dåser, glas og jern/metal. Formålet med indsamlingen skal være indsamling til almennyttige formål.

Ansøgningsskema og regler for indsamling af genanvendeligt affald finder du i boksen "Betjen dig selv" øverst på denne side.

 

Siden er opdateret:
17.11.2016