VVM-screening af husstandsvindmølle

Frist: 
11. oktober 2017

Afgørelse om, at opstilling af husstandsvindmølle nr. 2 på Emmerskevej 2, 6270 Tønder, ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvens vurdering og tilladelse (VVM)

Tønder Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, at opstilling af husstandsvindmølle nr. 2 på ejendommen Emmerskevej 2, 6270 Tønder ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvens vurdering og tilladelse (VVM). Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK 448 af 10/05/2017.

Husstandsvindmøllen er en Gaia-Wind 133-10kW, navhøjde 18.25 m, rotordiameter 13 m, 2 vinget og monteret på gittertårn. Den opstilles 20 m vest for hallen ud mod marken.

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, e-mail: teknisk@toender.dk.

Klage
Afgørelsen kan inden fire uger fra offentliggørelsen, senest den 11. oktober til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se klagevejledning i afgørelsen.