VVM-screening af anlæggelse af regnvandsbassin ved Frifelt, 6780 Skærbæk

Frist: 
8. november 2017

Afgørelse om anlæggelse af regnvandsbassin ved Frifelt ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Tønder Kommune har gennemført en VVM-vurdering og afgjort, at anlæggelsen af et regnvandsbassin med adgangsvej beliggende ved Frifeltvej, 6780 Skærbæk ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM). Afgørelsen er truffet efter § 21, i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr 448 af 10/05/2017.

Regnvandsbassinet vil blive nedgravet og få et areal på ca. 3.600 m2. Adgangsvejen til bassinet vil få et areal på ca. 600 m2 og vil blive placeret på den samme matrikel.

Se Tønder Kommunes afgørelse her.

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, e-mail: teknisk@toender.dk.

Klage
Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen, senest den 8. november 2017 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se klagevejledning i afgørelsen.