VVM-screening af anlæggelse af regnvandsbassin Slotsvej 10B, 6520 Toftlund

Frist: 
8. november 2017

Afgørelse om, at anlæggelse af regnvandsbassin ved Slotsvej 10B, Arrild ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Tønder Kommune har gennemført en VVM-vurdering og afgjort, at anlæggelse af et regnvandsbassin ved Slotsvej 10B, Arrild, 6520 Toftlund ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM). Afgørelsen er truffet efter § 21, i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr 448 af 10/05/2017.

Regnvandsbassinet vil blive nedgravet og få et areal på ca. 2.200 m2.

Se Tønder Kommunes afgørelse her.

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, e-mail: teknisk@toender.dk.

Klage
Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen, senest den 08.november 2017 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se klagevejledning i afgørelsen.