Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring på matr.nr. 16 Havervad Ejerlav, Brøns, beliggende V Åbøllingvej 12, 6780 Skærbæk

Frist: 
4. september 2017

Indvinding af grundvand

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt tilladelse til indvinding af grundvand til landbrugsdrift fra eksisterende boring.

Se afgørelse her.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Efter planlovens bestemmelser om VVM i VVM-bekendtgørelsen er det afgjort, at udnyttelse af tilladelsen ikke anses at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes kommuneplansretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse.

Se VVM-vurderingsskema her.

Klagevejledning

Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagefrist er den 4. september 2017. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.