Tilladelse til indvinding af grundvand Bjerndrupvej 2, 6240 Løgumkloster

Frist: 
18. maj 2017

Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring på matr.nr. 436 Løgumgårde Ejerlav, Nr. Løgum, beliggende Bjerndrupvej 2, 6240 Løgumkloster

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt fornyelse af eksisterende indvindingstilladelse af grundvand til markvanding fra boring.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Efter planlovens bestemmelser om VVM i VVM-bekendtgørelsen er det afgjort, at udnyttelse af tilladelsen ikke anses at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes kommuneplansretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse.

Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på fire uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagefrist er den 18. maj 2017. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.