Tilladelse til indvinding af grundvand

Frist: 
2. marts 2018

Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring på matr.nr. 11a Galsted Ejerlav, Agerskov, beliggende Birkelundvej 7, 6541 Bevtoft

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt fornyelse af eksisterende indvindingstilladelse af grundvand til markvanding fra boring.

Afgørelsen er ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkretet projekter (VVM), LBK nr. 448 af 10/05/2017).

Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagefrist er den 2. marts 2018. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.