Tilladelse til etablering af boring til overvågning af grundvandet på matr.nr. 102 Lovrup Ejerlav, Døstrup

Frist: 
12. april 2017

Overvågning af grundvand

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt tilladelse til etablering af boring til overvågning af grundvandet.

Se afgørelse her.

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Efter planlovens bestemmelser om VVM i VVM-bekendtgørelsen er det afgjort, at udnyttelse af tilladelsen ikke anses at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes kommuneplansretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse.

Se VVM-vurderingsskema her.

Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sag inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagefrist er den 12. april 2017. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.