Tilladelse til etablering af boring til indvinding af grundvand på matr.nr. 130 Borg, Brede, beliggende ved Borg 57, 6261 Bredebro

Frist: 
8. juni 2017

Indvinding af grundvand

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt tillæg til foreløbig tilladelse til etablering af boring til indvinding af grundvand. Se afgørelse her.

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Efter planlovens bestemmelser om VVM i VVM-bekendtgørelsen er det afgjort, at udnyttelse af tilladelsen ikke anses at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes kommuneplansretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse. Se VVM-vurderingsskema her.

Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagefrist er den 8. juni 2017. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.